Landbruksdirektoratet la fram tall som viser at omsetningen av økologiske varer i dagligvare har økt med 14 prosent siden 2019. Dette tyder på økt etterspørsel av økologiske varer. Samtidig viser tallene at den økologiske produksjonen i Norge har stått på stedet hvil.

– VI skal dekke den økende etterspørselen av økologiske varer her i Norge med norskprodusert økologisk, sier Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Under sitt innlegg var Landbruks- og matminister Sandra Borch svært opptatt av at det er viktig å løfte norsk, økologisk mat framover. Hun pekte også på at økologisk mat har en viktig funksjon som spydspiss for hele det norske landbruket. Borch var tydelig på at det trengs konkrete tiltak for å få på plass mer norsk økologisk mat.

– Bondelaget jobber for at det blir innført et tallfesta mål både for den økologiske produksjonen, men også for videreforedling og salg. Vi tror at et slikt mål vil være én av driverne for å øke produksjonen, men peker også på viktigheten av at markedet er til stede. Her kan for eksempel mål for offentlige innkjøp bidra positivt, sier Fjelltveit.

Ikke god nok statistikk

Norges Bondelag savner fortsatt god nok statistikk på omsetning i dagligvarehandel, og mener det fortsatt mangler tall for den økte importen av økologiske varer. Dette er vesentlig å få på plass om man skal kunne sette reelle salgstall.

Videre sier rapporten fra Landbruksdirektoratet at produksjonen av økologiske varer i Norge er stabil på 4,6 prosent areal. Når det kommer til antall produsenter er det en svak nedgang på 1 prosent  det vil si at det var totalt 1957 produsenter i 2021.