Vil ha arealbesparing inn i Sykkelhåndboka

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Vegvesenet bruker Sykkelhåndboka under planlegging av gang- og sykkelveger. -Den mangler noe, mener Bondelaget.

- Fordi Norge har så knappe ressurser med dyrkbare arealer av høy kvalitet, er det særdeles viktig å ta vare på de eksisterede dyrka arealene. Løsningen er defor ikke å bygge ned matjorda, men i størst mulig grad ta vare på den. Det understreker Norges Bondelagi sin uttalelse om  "håndbok 233 Sykkelhåndboka".

 

Fler sykler = bredere sykkelveger

 "Sykkelhåndboka" inneholder for eksempel de krav ulike vegnormaler setter til utforming av anlegg for syklister.

Forslaget tar for eksempel utgangspunkt i at breddene på gang- og sykkelveg og sykkelveg med fortau tar hensyn til større trafikkvolum for sykkeltrafikken enn tidligere. Med andre ord planlegger planleggerne med nye breddeklasser. Enn videre tar planleggerne hensyn til at syklistene sykler fortere, og planlegger nmed det lengre stoppsiktlengder.

Vil ha eget avsnitt

Norges Bondelag mener Sykkelhåndboka trenger et eget avsnitt om arealbesparing. - Der man presiserer viktigheten av å benytte arealbesparende løsninger når en sykkeltrasè skal føres gjennom sårbare områder, foreslår Bondelaget. Med sårbare områder mener Bondelaget områder med dyrka og dyrkbar mark, eller arealer som er beskyttet av områdevern gjennom naturmangfoldloven.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Mina Mjærum Johansen.

Bondelagets temaside jordvern

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere