Vil ha arealbesparing inn i Sykkelhåndboka

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Vegvesenet bruker Sykkelhåndboka under planlegging av gang- og sykkelveger. -Den mangler noe, mener Bondelaget.

- Fordi Norge har så knappe ressurser med dyrkbare arealer av høy kvalitet, er det særdeles viktig å ta vare på de eksisterede dyrka arealene. Løsningen er defor ikke å bygge ned matjorda, men i størst mulig grad ta vare på den. Det understreker Norges Bondelagi sin uttalelse om  "håndbok 233 Sykkelhåndboka".

 

Fler sykler = bredere sykkelveger

 "Sykkelhåndboka" inneholder for eksempel de krav ulike vegnormaler setter til utforming av anlegg for syklister.

Forslaget tar for eksempel utgangspunkt i at breddene på gang- og sykkelveg og sykkelveg med fortau tar hensyn til større trafikkvolum for sykkeltrafikken enn tidligere. Med andre ord planlegger planleggerne med nye breddeklasser. Enn videre tar planleggerne hensyn til at syklistene sykler fortere, og planlegger nmed det lengre stoppsiktlengder.

Vil ha eget avsnitt

Norges Bondelag mener Sykkelhåndboka trenger et eget avsnitt om arealbesparing. - Der man presiserer viktigheten av å benytte arealbesparende løsninger når en sykkeltrasè skal føres gjennom sårbare områder, foreslår Bondelaget. Med sårbare områder mener Bondelaget områder med dyrka og dyrkbar mark, eller arealer som er beskyttet av områdevern gjennom naturmangfoldloven.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Mina Mjærum Johansen.

Bondelagets temaside jordvern

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere