- Fordi Norge har så knappe ressurser med dyrkbare arealer av høy kvalitet, er det særdeles viktig å ta vare på de eksisterede dyrka arealene. Løsningen er defor ikke å bygge ned matjorda, men i størst mulig grad ta vare på den. Det understreker Norges Bondelagi sin uttalelse om  "håndbok 233 Sykkelhåndboka".

 

Fler sykler = bredere sykkelveger

 "Sykkelhåndboka" inneholder for eksempel de krav ulike vegnormaler setter til utforming av anlegg for syklister.

Forslaget tar for eksempel utgangspunkt i at breddene på gang- og sykkelveg og sykkelveg med fortau tar hensyn til større trafikkvolum for sykkeltrafikken enn tidligere. Med andre ord planlegger planleggerne med nye breddeklasser. Enn videre tar planleggerne hensyn til at syklistene sykler fortere, og planlegger nmed det lengre stoppsiktlengder.

Vil ha eget avsnitt

Norges Bondelag mener Sykkelhåndboka trenger et eget avsnitt om arealbesparing. - Der man presiserer viktigheten av å benytte arealbesparende løsninger når en sykkeltrasè skal føres gjennom sårbare områder, foreslår Bondelaget. Med sårbare områder mener Bondelaget områder med dyrka og dyrkbar mark, eller arealer som er beskyttet av områdevern gjennom naturmangfoldloven.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Mina Mjærum Johansen.

Bondelagets temaside jordvern