Det slår styret i Norges Bondelag fast og går inn for at all dyrka og dyrkbar mark skal få et juridisk vern. - Der matjord må vike for særlig viktige samfunnsinteresser, legges dispensasjonsadgangen til Landbruks- og matdepartementet/fylkesmannen, heter det i vedtaket.

Vedtaket i styret følger opp startegien som ble foreslått av en egen prosejktgruppe som skulle legge fram en egen jordvernstrategi for organisasjonen, ei gruppe som ble ledet av andre nestleder Brita Skallerud.

I vedtaket heter det videre at det skal jobbes med å

  • etablere et nasjonalt matjordmål med minimum 1,8 dekar fulldyrka mark per inbygger,
  • etablere et nytt nasjonalt jordvernmål, basert på halvering av omdisponeringstallene i perioden 2005-2010, der maksimal årlig omdisponering av dyrka mark er 3.800 dekar, og dyrkbar amrk er 2.800 dekar. Begge målene skal nås innen 2020.
  • kreve at det må nydyrkes det dobbelte av tapt areal i samme klimatiske- og topografiske område når vern av matjord må vike for nasjonalt viktige samfunnsinteresser.

les også:

Bondelagets temaside jordvern