Vil beholde erstatningsordninger for husdyr

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

-Dagens erstatningsordninger for husdyr og tamrein må beholdes og forbedres.

Fotograf: Jostein HunstadDet mener Norges Bondelag og peker på at forbedringene kan skje slik et eget ekspertutvalg har foreslått:

 • forenklet skadedokumentasjon
 • begrensning av skjønnsrom
 • gjennomgang og forenkling av erstatningssatser
 • videreføring av normaltapsprosjektet
 • bedre datagrunnlag og kvalitetskontroll på besetningsnivå
 • bedre samordning v relevante databaser
 • styrking av koblingen mellom erstatning og tapsreduserende tiltak


I tillegg til justering av dagens ordning har utvalget vurdert følgende alternative erstatningsmodeller:

 • foretaksdifferensiert erstatning
 • geografisk differensiert erstatning
 • erstatning av alt tap på beite
 • forhåndserstatning

Geografisk differensiert erstatning

Norges Bondelag mener det må arbeides videre med modellen "geografisk differensiert erstatning" som innebærer at  alt tap utover normaltap skal erstattes, uavhengig av tapsårsak, i områder med en viss forventet forekomst av rovvilt.  Erstatning ytes på basis av et beløp per tapte dyr og et fast beløp. Erstatningsbeløpet for tapte dyr, som settes lavere enn slakteverdi, vil kunne gi insentiv til tapsreduserende tiltak. Det forutsettes at modellen kun kan anvendes i områder med fast forekomster av rovvilt, og at man har kunnskap om nivået på andre tapsårsaker.

- Dette forutsetter blant annet at rovdyrforskningen har tilstrekkelig kunnskap til å lage årlige risikokart for rovdyrskader, peker Bondelaget på.

Ingen nedjustering av satser

Samtidig fraråder Norges Bondelag at satsene for erstatningsbeløpet nedjusteres. - Dette er i strid med Naturmangfoldlovens paragraf 19 bestemmelse om full erstatning for tap og følgekostnader for husdyr drept av rovdyr.

Første nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, har vært medlem i utvalget som har utarbeidet forslaget til endringer i erstatningsordningene.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere