Vil beholde erstatningsordninger for husdyr

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

-Dagens erstatningsordninger for husdyr og tamrein må beholdes og forbedres.

Fotograf: Jostein HunstadDet mener Norges Bondelag og peker på at forbedringene kan skje slik et eget ekspertutvalg har foreslått:

 • forenklet skadedokumentasjon
 • begrensning av skjønnsrom
 • gjennomgang og forenkling av erstatningssatser
 • videreføring av normaltapsprosjektet
 • bedre datagrunnlag og kvalitetskontroll på besetningsnivå
 • bedre samordning v relevante databaser
 • styrking av koblingen mellom erstatning og tapsreduserende tiltak


I tillegg til justering av dagens ordning har utvalget vurdert følgende alternative erstatningsmodeller:

 • foretaksdifferensiert erstatning
 • geografisk differensiert erstatning
 • erstatning av alt tap på beite
 • forhåndserstatning

Geografisk differensiert erstatning

Norges Bondelag mener det må arbeides videre med modellen "geografisk differensiert erstatning" som innebærer at  alt tap utover normaltap skal erstattes, uavhengig av tapsårsak, i områder med en viss forventet forekomst av rovvilt.  Erstatning ytes på basis av et beløp per tapte dyr og et fast beløp. Erstatningsbeløpet for tapte dyr, som settes lavere enn slakteverdi, vil kunne gi insentiv til tapsreduserende tiltak. Det forutsettes at modellen kun kan anvendes i områder med fast forekomster av rovvilt, og at man har kunnskap om nivået på andre tapsårsaker.

- Dette forutsetter blant annet at rovdyrforskningen har tilstrekkelig kunnskap til å lage årlige risikokart for rovdyrskader, peker Bondelaget på.

Ingen nedjustering av satser

Samtidig fraråder Norges Bondelag at satsene for erstatningsbeløpet nedjusteres. - Dette er i strid med Naturmangfoldlovens paragraf 19 bestemmelse om full erstatning for tap og følgekostnader for husdyr drept av rovdyr.

Første nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, har vært medlem i utvalget som har utarbeidet forslaget til endringer i erstatningsordningene.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere