- Viktig støtte til familielandbruket

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringas angrep på familielandbruket blir stoppa av KrF i deres alternative statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

Generalsekretær Per Skorge- Det er både viktig og gledelig at KrF gir sin fulle støtte til familielandbruket i sitt alternative statsbudsjett, og setter en stopper for regjeringas forsøk på å la aksjeselskaper dominere norsk landbruk, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

I sitt alternative statsbudsjett går KrF imot regjeringas forslag om å endre jordbruksfradraget fra kun å gjelde for enkeltpersoner til også å omfatte aksjeselskaper.

- Jeg er glad for at KrF i likhet med Norges Bondelag vil at norsk landbruk fortsatt skal være eid av familier, og ikke går inn for forslag som gir kapitalsterke interesser større eierskap i norsk landbruk på bekostning av bonden og matproduksjonen, sier Skorge.

Forslag om å innføre skatt på bygdeutviklingsmidler for unge bønder i distrikts-Norge avvises også av KrF.

- Regjeringas forslag svekker unge bønders investeringsevne. Ved at KrF går imot regjeringas forslag, bidrar de til å gi muligheter til de som vil investere i gården og i norsk matproduksjon over hele landet, sier en fornøyd Per Skorge.

Mer til klimasatsing

KrF understreker at de vil satse på tilskuddsordninger til grønn omstilling i stedet for økte klimaavgifter innenfor landbruket. Partiet foreslår ei bevilgning til landbrukets egen klimasatsing på 15 millioner kroner i sitt alternative budsjett.

- Verden trenger mer mat produsert med lavere klimaavtrykk. Vi er derfor svært fornøyde med at KrF foreslår økt bevilgning til landbrukets satsing på klimarådgivning og utvikling av et unikt beregningsverktøy for klimakutt i landbruket, sier Per Skorge.

Ei samla landbruksnæring står bak prosjektet «Klimasmart landbruk – nye løsninger» som har som formål å gi alle bønder tilbud om systematisk klimarådgiving på egen gård. KrF øker også satsinga på bioøkonomi ved å opprette et nytt program for bioøkonomi under Innovasjon Norge på 150 millioner kroner.

KrF foreslår også å øke kompensasjonen med 20 millioner kroner til svinebønder som må sanere besetninger på grunn av MRSA-smitte.

- Å fjerne MRSA fra norsk svinenæring er avgjørende for folkehelsa. Dersom norske bønder fortsatt skal ta dette ansvaret, må den offentlige kompensasjonen økes ytterligere. Jeg er glad KrF viser at de ønsker å ta dette ansvaret med sitt alternative budsjett, avslutter Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere