- Viktig støtte til familielandbruket

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringas angrep på familielandbruket blir stoppa av KrF i deres alternative statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

Generalsekretær Per Skorge- Det er både viktig og gledelig at KrF gir sin fulle støtte til familielandbruket i sitt alternative statsbudsjett, og setter en stopper for regjeringas forsøk på å la aksjeselskaper dominere norsk landbruk, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

I sitt alternative statsbudsjett går KrF imot regjeringas forslag om å endre jordbruksfradraget fra kun å gjelde for enkeltpersoner til også å omfatte aksjeselskaper.

- Jeg er glad for at KrF i likhet med Norges Bondelag vil at norsk landbruk fortsatt skal være eid av familier, og ikke går inn for forslag som gir kapitalsterke interesser større eierskap i norsk landbruk på bekostning av bonden og matproduksjonen, sier Skorge.

Forslag om å innføre skatt på bygdeutviklingsmidler for unge bønder i distrikts-Norge avvises også av KrF.

- Regjeringas forslag svekker unge bønders investeringsevne. Ved at KrF går imot regjeringas forslag, bidrar de til å gi muligheter til de som vil investere i gården og i norsk matproduksjon over hele landet, sier en fornøyd Per Skorge.

Mer til klimasatsing

KrF understreker at de vil satse på tilskuddsordninger til grønn omstilling i stedet for økte klimaavgifter innenfor landbruket. Partiet foreslår ei bevilgning til landbrukets egen klimasatsing på 15 millioner kroner i sitt alternative budsjett.

- Verden trenger mer mat produsert med lavere klimaavtrykk. Vi er derfor svært fornøyde med at KrF foreslår økt bevilgning til landbrukets satsing på klimarådgivning og utvikling av et unikt beregningsverktøy for klimakutt i landbruket, sier Per Skorge.

Ei samla landbruksnæring står bak prosjektet «Klimasmart landbruk – nye løsninger» som har som formål å gi alle bønder tilbud om systematisk klimarådgiving på egen gård. KrF øker også satsinga på bioøkonomi ved å opprette et nytt program for bioøkonomi under Innovasjon Norge på 150 millioner kroner.

KrF foreslår også å øke kompensasjonen med 20 millioner kroner til svinebønder som må sanere besetninger på grunn av MRSA-smitte.

- Å fjerne MRSA fra norsk svinenæring er avgjørende for folkehelsa. Dersom norske bønder fortsatt skal ta dette ansvaret, må den offentlige kompensasjonen økes ytterligere. Jeg er glad KrF viser at de ønsker å ta dette ansvaret med sitt alternative budsjett, avslutter Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere