- Viktig barriere brutt

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag mener at en viktig barriere er brutt når bønder i år får en sterkere inntektsvekst enn andre grupper. Årets jordbruksoppgjør reduserer i snitt inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet med 12 000 kr per årsverk.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, flankert av nestlederne Berit Hundåla (til venstre) og Brita Skallerud kunne i dag annonsere at de er enige med staten i årets jordrbuksoppgjør.

- Dette kan skape en forsiktig optimisme blant bønder og en tro på at regjeringen mener alvor med målet om økt matproduksjon på norske ressurser. Dette er en bedre avtale enn på mange år, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag.

Avtalen legger til grunn en gjennomsnittlig inntektsøkning for bonden på 31.000 kroner pr. årsverk.

Ordentlig løft for korn og storfe

Norges Bondelag har fått gjennomslag for sine to hovedprioriteringer som er korn og storfe. Kornprisen øker med 20 øre pr kg for matkorn og 18 øre kg for fôrkorn. Kornbøndene som i dag har en gjennomsnittsinntekt per årsverk på om lag 120 000 kr får nå et løft på drøyt 50 000 kr i året. 

 - Dette løftet er avgjørende for å produsere norsk mel til bakevarer og norsk fôr til dyra våre. Regjeringen har forstått sammenhengen mellom økt matproduksjon og tetting av inntektsgapet mot andre grupper i samfunnet, sier Nils T. Bjørke.

På storfe, som det produseres for lite av i Norge i dag, har vi fått til et nytt kvalitetstilskudd som vil øke produksjonen og kvaliteten. Dette tilskuddet får bonden utbetalt direkte i forbindelse med slakteoppgjøret.

Her kan du se hvordan oppgjøret vil slå ut på ditt bruk:
Beregn utslag på ditt bruk

Gjennomslag på pris

I avtalen har Norges Bondelag fått gjennomslag for økte priser, men mindre på budsjettmidler. Dette gjør det vanskeligere å utjevne forskjellene mellom store og mindre bruk og de spesielle utfordringer knyttet til de norske geografiske forhold. Prisøkningene tilsvarer litt i overkant av 100 kroner per nordmann i året.

 - Dette er en viktig avtale for norsk matproduksjon og for norske bønder fordi en barriere er brutt. Vi trenger flere slike avtaler, avslutter Nils T. Bjørke

I grafen nedenfor kan du se hvordan bøndenes inntekt har utviklet seg i forhold til andre grupper i samfunnet de siste 13 årene.

Slik finansieres oppgjøret:

Endring i målpriser 580 mill. kr.
Endret bevilling over statsbudsjett 500 mill. kr.
Overførte midler fra 2012 50 mill. kr.
Endret verdi av jordbruksfradrag 140 mill. kr.
SUM ramme med inntektsvirkning i 20141270 mill. kr.

Kontaktpersoner:
Leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke: mobil 901 50 624
1. Nestleder i Norges Bondelag Berit Hundåla: mobil 481 23 789
2. Nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud: mobil 924 57 780
Kommunikasjonssjef Ragna Kronstad: mobil 934 97 425

Ramme - budsjett - målpris
Beregn utslag på ditt bruk
Endelig protokoll 2013 
Inntektsvekst jordbruksoppgjørene 2000 til 2013

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere