Styret i Bioforsk anbefaler å legge ned to av tretten forskningsstasjoner, og flere endringer ved andre forskningsstasjonene. Bioforsk skal slås sammen med NILF og Skog og Landskap og danne det nye NIBIO, og det er i sammenheng med fusjonen antall forskningsstasjoner skal revideres.

- Dette landet, og matproduksjonen her, er mangfoldig. Derfor er det viktig at forskningen foregår mange steder i Norge, sier Trine Hasvang Vaag. Vaag er styremedlem i Norges Bondelag og sitter i interimstyret for NIBIO. – Samtidig er det avgjørende å ha økonomiske muskler til faktisk å gjennomføre forskningen, slår Vaag fast.

Trine Hasvang Vaag.

Det er tre store institusjoner som nå skal samles, og da er det naturlig å se på hvor i landet de skal være tilstede. - Forskningen bør være nær brukerne, og drive i de samme vekstforholdene for å være mest mulig anvendelig. Helheten i forskningen må ivaretas også når forskningsstasjonene blir færre, sier Vaag.

Det er forskningsstasjonene på Fureneset i Sogn og Fjordane og Løken i Oppland som foreslås lagt ned. Det foreslås også endringer ved noen av de andre forskningsstasjonene. Interimstyret i NIBIO skal se dette i sammenheng med tilstedeværelsen til NILF og Skog og landskap. Interimsstyret skal etter planen behandle saken på sitt møte 23. mars, og sender saken over til Landbruks- og matdepartementet for endelig avgjørelse.

- Skal vi forske for det grønne skiftet og rigge Norge for det, må vi utnytte mulighetene i både grønn og blå sektor. Det trengs økte midler til forskning, og vi må jobbe for å få mer forskning ut av pengene, sier Vaag.

Kontaktpersoner: Trine Hasvang Vaag og Per Harald Agerup.