Spørsmålet om Listhaug var enig med Høyres landbrukspolitiske talsmann, ble stilt av leder i kornkornutvalg for Svein Stubberud på den årlige kornkonferansen som gikk av stabelen i dag i Oslo med Felleskjøpet og Norges Bondelag som arrangør.

- Jeg har ikke fått med meg den bloggen. Men å fjerne norsk fôrkornproduksjon ser jeg ikke på som aktuelt. sa Sylvi Listhaug på direkte spørsmål om hennes kommentar på Trelleviks forslag om å importere mer korn fremfor å dyrke det selv.  

Dette skrev Ove Trellevik på sin blogg 28. desember:

”Det er godt mulig vi ikke trenger fôrkorn produksjon i Norge i det hele tatt. Da kunne bøndene fått kjøpt fôr til verdensmarkeds pris og vi ville fått lavere kostnader i Norge. Vi kunne også fått større gårder til både melk og kjøtt produksjon og nyttet de teknologiske stordriftmuligheter der vi i dag produserer noe fôrkorn.”

Les hele innlegget som ble tilbakevist i dag av Listhaug her.

Stor interesse for landbrukspolitikk og norsk mat

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug innledet sitt innlegg med å understreke at det nå var stor interesse for landbrukspolitikk og at hun hadde et bilde av en næring som var engasjert.

- Den norske forbruker ønsker norskproduserte varer og det skal vi sikre dem, sa Listhaug

. Listhaug poengterte imidlertid videre i innlegget sitt at det vil bli økt behov for økt proteinimport på grunn av forbrukernes ønske for mer hvitt kjøtt. Samtidig tok hun til ordet for å gjøre noe med underdekning på storfe- og lam.

Jordvern er viktig, men landet skal bygges

Landbruks- og matministeren sa også at jordvern var et viktig:

- Korn utgjør 1% av landets matjord. Det må tas vare på, men dette må veies opp mot samfunnets interesser.

Vi skal bygge landet og bygge ut vei og jernbane, uttalte Listhaug.

En løsning Listhaug skisserte for sikre høyere avlinger for å øke norsk produksjon var å jobbe med bedre kunnskap i næringen og få ned leiejord.

- Det blir som regel bedre ivaretatt når man eier noe selv, sa Listhaug som sa at de skulle se på fradelingsbestemmelsene slik at omsetning økte fra de bøndene som ikke var i full drift til de som var.

Under spørsmålsrunden i etterkant ba hun leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke om konkrete forslag på å gjøre regelverket bedre når det gjaldt leiejordsproblematikken. Dette lovte Nils T. Bjørke at hun skulle få.

Markedsregulering skal gjennomgås

Listhaug signaliserte i sitt innlegg at hun ville gjennomgå markedsregulering innen kornsektoren også. Bondeorganisasjonen skal inviteres til å være med i denne gjennomgangen.

Fristen er satt til 2015.

Behovene til bakere, husdyrbønder og kornbønder skal hensyntas

- Lønnsomhet i korn er avgjørende og vi skal stimulere til høyere produksjon. Men hensynet til husdyrprodusentene må også legges til grunn, understrekte hun og poengterte at kraftfôrkostnadene utgjorde store kostnader for husdyrbøndene.

Listhaug var tydelig på at noen av de viktigste virkemidlene for å få til balansen mellom korn og husdyrbønder ville være prisnedskrivningstilskudd, matkorntilskudd, fraktilskudd samt areal og kulturlandskapstilskudd.

Sylvi Listhaug understrekte også at balansen mellom lønnsomhet for kornbønder og hensyn til bakeribransjen blir en viktig del av del av jordbruksoppgjøret.

Lite konkret

Det var rekordmange fremmøtte på kornkonferansen med over 300 påmeldte. Blant dem korn- og potetbonde Terje Romsaas fra Sørum kommune.

Han benyttet anledning til å stille spørsmål til landbruksministeren om hun kunne si noe mer konkret om hva som skulle til for å øke kunnskap og dermed avlingene sine.

- Jeg har gjort alt som skal til i 30 år. Jeg er med forsøksringer og er heltidsbonde som gjør alt som jeg skal.

Listhaug lovte ham å ta med innspillene videre i sitt svar tilbake.

- Jeg savner mer konkrete svar fra Listhaug, kommenterte Romsaas i etterkant.

Han synes det er for galt at matjord i bynære strøk kan omsettes til kapitalsterke krefter. Det blir det ikke mindre leiejord av påpekte han ovenfor ministeren.

Ikke offensiv nok

Nils T. Bjørke er glad for at hun ser hvor viktig det er med balansen mellom korn- og husdyrbøndene.

- Men jeg skulle ønske at hun var litt mer offensiv i løsninger for å løfte norsk matproduksjon.

Leder i Norges Bondelag understrekte også betydningen av å se helheten i utformingen av landbrukspolitikken. Vi må se eiendomspolitikken under ett, ikke som enkeltsaker.

Bjørke avslutter med at han synes det er positivt at landbruks- og matministeren vil ha landbruk i hele landet og er villig til å ta i bruk virkemidler for å få til dette.