- Situasjonen i Vestby er bare et eksempel på hva som er i ferd med å skje i Norge og går på tvers av landets behov for økt matproduksjon og vern av matjord. Slike saker får vi flere av dersom vi ikke setter en stopper for dette nå, sier lederen av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Jordvernet står for svakt

- Bevaring av dyrka mark er utrolig viktig av hensyn til matproduksjonen. Jordvernet står altfor svakt i dag. Derfor har vi foreslått en egen lov som forbyr nedbygging av dyrka mark, sier lederen av Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Prima dyrkingsjord

Som mye av jordbruksarealet i Vestby, består Delijordet av et tykt lag marint avsatt leirjord med et 25-30 cm matjordlag på toppen. Dette er prima dyrkingsjord for korn. Hvert år i all framtid kan dette jordet produsere korn til å forsyne 2.800 personer med brød. Dette er langt over landsgjennomsnittet.

Påstander uten rot i virkeligheten

Norges Bondelag og Naturvernforbundet mener at påstander som har kommet både fra ordføreren i Vestby og fra «Underskriftskampanjen for å få IKEA til Vestby» om at jorda ikke egner seg til matproduksjon ikke har rot i virkeligheten.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Se innslag om saken på NRK

 

Bondelagets temaside jordvern