Som følge av EU`s prossess mot Sveriges ulveforvaltning, har svenske myndigheter over flere år har avlyst sin egen lisensjakt på ulv. Nå har ulvebestanden i Norge og Sverige økt til mellom 400 til 500 ulver.

- Denne vinteren ble ulvejakta også stanset. I løpet av denne våren forventer en innvandring av om lag 50 ungulver som har forlatt sin flokk i Sverige. Hvert år har vi sett dem dukke opp i prioriterte beiteområder i Norge og påføre våre husdyr store skader, sier seniorrådgiver i Norges Bondelag, Finn Erlend Ødegaard.

Venter til skaden har skjedd
Erstatningsoppgjøret for sau drept av ulv på utmarksbeite viser en klar økning de tre siste årene fra 1472 sau erstattet i 2011 til 3443 sau erstattet i 2013.

Norges Bondelag viser til at det eksempelvis i 2012 ble påvist ulv i Valle kommune i Agder, som er et prioritert beiteområde. Miljøverndirektoratet avslo søknad om felling med begrunnelse i at ulvene ikke utgjør et skadepotensial.

- Resultatet ble 900 drepte sau, 2 millioner i erstatninger som gjorde at kommunale fellingslag brukte 250.000 på å finne rovdyrene, uten resultat. Det er uforståelig at rovviltmyndighetene sier nei til uttak av ulv før beitesesongen, men gir jaktlisenser i etterkant, etter at ulvene har drept sauer hele sommeren, sier Ødegaard.
Høyre enige før valget
Den 13. juni 2013 sendte Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag følgende spørsmål til de parlamentariske lederne på Stortinget:

- Er det i samsvar med deres forståelse av rovviltforliket pkt. 2.2.19, når det ikke tillates uttak av ulv i prioriterte beiteområder, før skade oppstår?”

Fra Høyre mottok vi 03.07 2013 følgende svar med underskrift av Erna Solberg:

«Vårt svar på dette spørsmålet er klart: Det er ikke i samsvar med vår forståelse av rovviltforliket når det ikke tillates uttak av ulv i prioriterte beiteområder før skade oppstår.»

Rovdyrforliket må følges opp
Norges Bondelag viser til at uttak av rovdyr før beitesesongen starter gir gode resultater og reduserer tap av beitedyr betraktelig. Direktoratet gav sommeren 2013 jaktlisens på 18 bjørner og 145 jerv. Spesielt Jerv ligger betydelig over bestandsmålet i Norge. Av disse er det felt kun 2 bjørner og 37 jerv-

- Vi håper at Klima- og miljøvernministeren viser gjennom handlinger at den nye regjeringe følger opp rovdyrforliket. Frem til nå har vi ikke sett noen endringer i rovdyrpolitikken i forhold til den forrige regjeringen, sier Ødegard.

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norges Bonde- og Småbrukarlag sender med dette et felles brev til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Brevet kan du lese her.

Kontaktperson
Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver
Mobilnr: 92858495
E-post: finn.erlend.odegard@bondelaget.no