- Stortinget har nylig vedtatt en ny landbruks- og matmelding som vi mener bebuder et positivt taktskifte for norsk landbruk og matproduksjon. Vi er derfor både skuffet og bekymret over det tilbudet Staten har lagt fram i dag. Skuffet over at de ikke en gang tilbyr lik kronemessig vekst som sammenlignbare grupper og bekymret for hvilke konsekvenser dette får for bøndene og produksjon av norsk mat. Dette tilbudet vil ikke øke matproduksjonen, sier leder i Vestfold Bondelag Hans Edvard Torp i sin første umiddelbare kommentar. Han samler i kveld styret og lederne i de lokale bondelaga for å drøfte Statens tilbud.

- Vestfold Bondelag ønsket å prioritere økt lønnsomhet i korn- og i storfekjøttproduksjonen i årets jordbruksoppjør. Dette kan jeg ikke se er ivaretatt. Positivt for oss i Vestfold er gjeninnføring av et grøftetilskudd som har vært borte i mange år. Det vil på sikt øke produktiviteten til matjord og er et viktig klima- og miljøtiltak, understreker Torp.

-Jordbruket har i år levert et krav som viser hva som skal til for å kunne øke matproduksjonen i Norge. Nå opplever vi at regjeringa ikke selv tar sin egen landbruks- og matmelding på alvor. Vi kan ikke se at tilbudet betyr en kronemessig lik inntektsutvikling på linje med andre grupper, noe lederen av Næringskomiteen, Terje Lien Aasland (AP)gjentatte ganger har uttrykt er å oppfatte som en inntektsgaranti, sier Torp. 

Torp samler styret og lokallaga til møte på kontoret i kveld for å diskutere situasjonen og vil gi sine anbefalinger til forhandlingsutvalget etter møtet om de bør gå i forhandlinger eller ikke.

-En avtaleløsning må etter mitt syn innebære en betydelig forhandlingsgevinst. Uten det blir det umulig å øke produksjonen av mat, sier Torp. -Det er alvorlig at Regjeringa ikke vil satse mer på mat og landbruk. Ikke nødvendigvis av hensyn til oss bønder, men et svekket landbruk på lengre sikt handler om hvem som skal produsere maten framover. Da handler det om å sikre nasjonal matforsyning! Store arealer har de siste åra gått ut av produksjon og kornarealet går ned – denne utviklingen vil forsterke seg, sier Torp.

Kontakt leder Hans Edvard Torp, mobil 93258796, for mer informasjon