- Dette er en gledelig nyhet. Tilgangen til væterinærtjenester hele døgnet gir god beredskap og forutsigbarhet og det bidrar til god dyrevelferd, dyrehelse og trygg mat, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. 

Fortsatt direkte tilskudd til kommunene

I kommuneproposisjonen for 2020 foreslo kommunalminister Monica Mæland å gå vekk fra å øremerke midelene til veterinærvakt i kommunene, og istedenfor legge midlene inn i kommunens rammefinansiering, med en fordelingsnøkkel. Dette ble vedtatt i Stortinget. Saken har fått stor oppmerksomhet og mange kommuner har varslet om at endringen kan gi reduserte veterinærtilbud. Ordførere, Bondelag, veterinærer og andre har jobbet hardt gjennom sommeren for å belyse konsekvensene av vedtaket. 

- Dette er en stor seier. Vi er svært glad for at regjeringa har sett konsekvensene av vedtaket, og velger å beholde dagens ordning som den er. Det vil bety at det fortsatt skal være mulig å få tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid, understreker Lars Petter Bartnes. 

Store konsekvenser

Det er i dag 160 vaktdistrikt over hele landet som får tilskudd for å ha veterinær tilgjengelig døgnet rundt. Kommunene har lovpålagt plikt til å sørge for tilstrekkelig veterinær vaktberedskap. Dagens vaktdistrikt er etablert på grunnlag av dyretall og kjøreavstander, og den fungerer. Statsråd Monica Mæland foreslo å enten fordele midlene etter folketall, eller etter en landbruksnøkkel som ikke tar hensyn til veterinærbehovet i den enkelte kommune.

- Dersom regjeringa hadde endret veterinærtilskuddet kunne vi risikert at det ble vanskelig, og i enkelte tilfeller umulig, å få tak i veterinær særlig i de mer grisgrendte delene av landet. Dette setter bøndene i en skvis og er svært problematisk for dyrevelferden, påpeker Lars Petter Bartnes. 

Mange fryktet hvordan endringer i ordningen kunne komme til å påvirke ute i kommunene. Et eksempel er kommunene Osen, Roan og Åfjord i Trøndelag, hvor det ved bruk av den foreslåtte landbruksmodellen ville vært snakk om en reduksjon av tilskudd på 0,8 mill. kr. Dette kan i verste fall føre til at bønder ikke får tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid. Dette sier litt om hvor stor påvirkning en endring av ordningen kunne fått.