Venstre vil ikke gi melkekompensasjon

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Venstreleder Trine Skei Grande og bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Venstre la i dag fram sitt alternative statsbudsjett. Partiet ikke går inn for å kompensere norske bønder for bortfall av markedsmuligheter for melk fra 2018. De krever også 20 millioner til klimasmart næringsutvikling i landbruket.

Venstre går ikke inn for en kompensasjonsordning for melkebønder som blir rammet av økt importkvote fra EU og fjerning av eksportadgangen for Jarlsbergost i sitt forslag til statsbudsjett for 2018


- Dette er skuffende, særlig med tanke på tidligere vedtak i Stortinget hvor Venstre har støttet at regjeringen skulle komme med forslag til en kompensasjonsordning  for bortfallet av markedsmuligheter for den norske melka i neste års statsbudsjett, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.


Bakgrunnen for Norges Bondelags krav om kompensasjonsordning for melkebønder, er at markedsmulighetene for norsk landbruksvarer svekkes av de politiske vedtakene som ble gjort i vår, om å øke den tollfrie importkvoten på ost fra EU. I tillegg blir eksportstøtten til Jarlsbergost fasa ut fram mot 2020.  Både næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen har bedt regjeringa om å fremme kompenserende tiltak i statsbudsjettet for 2018, men har ikke blitt hørt.


- Den norske melkebonden kommer til å bli satt under et alvorlig press de kommende årene. Jeg håper derfor de andre partiene på Stortinget viser større vilje til å følge opp egne vedtak om behovet for kompensasjon og at denne kommer på plass i neste års statsbudsjett, sier Skorge.

Økt støtte til klimasmart næringsutvikling og innovasjon


Venstre foreslår å sette av 20 millioner til innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til reduserte klimagassutslipp i jordbruket. Bondelaget er svært positive til bevilgningen.


- Økt støtte til klimasmart næringsutvikling og innovasjon i jordbruket er kjærkomment, både for de initiativene i næringa som skal tilrettelegge for mer klimaoptimal gårdsdrift og for de forskningsprosjektene som krever en langsiktig satsing, sier Skorge.


Han peker på behov for økt forskning og investering innenfor klimasmart avl og fôring, samt landbrukets felles klimaprosjekt «Klimasmart Landbruk», som aktuelle satsingsområder innenfor den nye bevilgningen. Skorge mener også at Venstres verdiskapingsprogram for tre er viktig for klimaarbeidet i landbruket.


Venstre prioriterer ikke et klimafond for jordbruket. Norges Bondelag har foreslått å opprette en fondsordning som gir bonden skattefordel ved tyngre investeringer i klimasmarte løsninger på gården.


- Jeg er overrasket over at miljøpartiet Venstre ikke prioriterer å gi bonden et ekstra insentiv til de tyngste klimaløftene. Partiet har stått i bresjen for store miljøløft innenfor andre sektorer, vi hadde derfor forventet at Venstre prioriterte et klimafond for jordbruket, sier Skorge.


Glad for frivillighetsstøtte og økt flombevilgning

Venstre går inn for å reversere regjeringas forslag om å kutte støtten til frivillige organisasjoner som får midler over Landbruks- og matdepartementets budsjett.


- Jeg håper dette er enden på visa om landbruksministerens forsøk på å kutte støtte til frivillighet, sier Skorge, som roser Venstre for å gå mot regjeringas kuttforslag.


Han er også glad for at Venstre foreslår økt bevilging til flomberedskap og bredbånd i sitt forslag til statsbudsjett for 2018.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere