Vellukka lov om handelsskikk

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Lova om god handelsskikk gjer ein skilnad. Slik konkluderte britiske leverandørar og bønder då fyrste årsrapporten frå det britiske handelstilsynet vart lagt fram.

Christine Tacon presenterte denne veka den fyrste årsrapporten om tilstanden i den britiske daglegvarebransjen.

Denne veka la den britiske ombodspersonen, eller adjudicator (voldgiftsdommar), fram sin fyrste årsrapport i London.  Christine Tacon er leiar for kontoret med til saman fem tilsette. Kontoret skal overvake den nye lova og ta eventuelle saker vidare i systemet. Dei skal også drive opplæring og kan kanskje på den måten førebygge at konflikter oppstår.

- Få område har hatt så godt belegg for behovet for lovregulering. Marknadsforstyrringane har hatt negativ effekt på forbrukarane. Lova gjer faktisk ein skilnad, men det er framleis tidleg i prosessen. Det går i rett retning, seier styreleiar Andrew McCarthy i British Brands Group, som representerer britiske merkevareleverandørar.

Storbritannia har vore eit føregangsland for å innføre ei eiga lov og ombod for verdikjeda for mat. Dette arbeidet har inspirert forslaget til norsk lov om god handelsskikk, som framleis ligg til handsaming i regjeringa.

Frivillig ordning fungerte ikkje

Lova gjeld forholdet mellom daglegvarekjedene og leverandørane, og har som formål å sikre at daglegvarekjedane handsamar leverandørane på ein lovleg måte og i tråd med god handelsskikk. Lova gjeld dei ti største daglegvarekjedane, som har ei omsetning på minimum 1 milliardar pund i året (ca 10 mrd kroner). Daglegvarekjedane finansierer ordninga gjennom avgifter.

Ordninga pålegg mellom anna daglegvarehandelen å betale varene i tide, varsling i god tid og kommersielle grunnar for å ta varene til ein leverandør ut av hyllene, forbod mot krav om betaling for marknadsføring og hylleplassering, og for skade og svinn oppstått etter at vare er levert. Mykje av dette kan verke sjølvsagt, men ei spørjeundersøking lagt fram same dag viste at under 50% av leverandørane hadde skriftlege avtaler med daglevarekundane. Storbritannia har tidlegare prøvd eit frivillig system som ikkje fungerte. Handelstilsynet kan no ilegge bøter. Tacon påpeikar at dette er svært viktig for at systemet skal fungere. Ho kan også namngi kjedane. Det var brei politisk semje om å innføre lova.

Ikkje mål om mange saker

Sjølv om det enno ikkje har kome fram mange saker, er ikkje Christine Tacon uroleg:
- Det er ikkje eit mål i seg sjølv å få fram mange saker til domstolen, seier Tacon, som er meir oppteken av at partane sjølve kjem fram til løysingar.
- Utgangspunktet er avtalene mellom partane. Lova handlar om endringar og overraskingar knytt til avtala, påpeikar Tacon.

Ho trekker også fram ein klar suksess etter fyrste året. Etter påtrykk frå Tacon har partane inngått ei frivillig avtale om at daglegvarekjedane ikkje kan krevje betaling for varer lenger enn 2 år tilbake i tid. Før var det vanleg at daglegvarekjedane kom til leverandør opp til 6 år i etterkant og kravde betaling for ulike tenester. Opplæring og kontakt med bransjen har vore svært viktig fyrste året, og Tacon har skapt seg eit godt overblikk over utfordringane i bransjen gjennom 100 møte med til saman 3000 personar. Det synest også daglegvarekjedane sjølve er positivt.

- Vi har fått ein heilt annan kontakt med styresmaktene etter at lova vart innført, seier Steve Butt frå ei av dei største daglegvarekjedene, Morrison. Han er kontaktpunkt for matkjedesaker i Morrison, ei av dei største daglegvarekjedene i Storbritannia. Alle kjedene er gjennom lova pålagde å ha eit slikt kontaktpunkt.

 

Bøndene nøgde

Også bøndene er nøgde med at den nye lova med voldgiftsdommaren er innført.
- Vi har jobba for dette i 15 år og veldig godt nøgd med at denne lova kom, sa Phil Hudson frå det britiske bondelaget NFU. Dei ynskjer på sikt å utvide ordninga til å gjelde heile verdikjeden for mat.

Det ynskjer ikkje Food and Drink Federation, tilsvarande NHO Mat og Drikke i Noreg. NFU og Food and Drinks er likevel samde om at det er viktig med lovregulering, og at dei har ein jobb å gjere med å få leverandørane til å kome fram med saker:

- Vi har hatt møte med Tacon der fleire leverandørar har kome med døme på brot på lova. Men når eg ber dei kome med skriftlege innspel i etterkant, kjem det ingenting, sa Steve Barnes frå Food and Drink Federation under konferansen.

NFU prøver også å få sine medlemmer på bana ved å be om innspel og gi råd om tilfelle dei meiner tyder på brot på den nye lova.

Redde for å anmelde

Tacon ynskjer seg også fleire skriftlege innspel frå leverandørane. Samtidig viser ei spørjeundersøking at frykt for straff er største grunn til at leverandørar ikkje anmelder saker. Dette trass i at anmeldarar er lova full anonymitet. Sjølv om undersøkinga også viser at under 20% av leverandørane meiner lova har ført til endringar, seier nærare 40% at dei kunne ha tenkt seg å anmelde ei sak. Mellom 35 og 40% av leverandørane har opplevd lovbrot knytt til endring av avtale, urettmessige krav om å betale for forbrukarklager og marknadsføringskostnader, og forseinka betaling. Berre 20% seier dei ikkje har opplevd tilfelle som er regulert av den nye lova.
 
- Det er ein heil kultur som skal endrast, og det tek tid, seier Christine Tacon.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere