Frukttrær, Hardanger, arkivfoto: Per Ole Ranberg.Et utvalg der Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vært representert, har overlevert rappporten "Grønn vekst - hva vil forbrukerne ha" til Landbruks- og matdepartementet. Rapporten tar utgangspunkt i  at landbruks- og matmeldinga "velkommen tilbords" utpekte grøntnæringa i Norge som et satsingsområde.

Rapporten peker på

  • produsentøkonomi
  • vekstprogram for grøntsektoren
    •  med et markeds- og forbruksprogram
    • og - et utviklings- og rådgivingsprogram.

 

Produsentøkonomi

I rapporten forventer utvalget at myndighetene til enhver tid bruker den tollbeskyttelse som er best for nrosk grøntnæring. Utvalget mener det må legge sopp til prisøkninger som minst tilsvarer økningen i konsumprisindeksen, og foreslår samtidig nedsetting av arbeidsgrupper som skal se på

  • etablering av tilskudd til grønnsaks- og potetpakkerier
  • innfrakttilskudd for potet, frukt, bær og grønnsaker.

Vekstprogram for grøntsektoren

Vekstprogrammet for grøntsektoren skal inneholde en målrettet kampanjke for norske grønnsaker som inneholder et eget kunnskapsprosjekt rettet mot ungdomsskolen og et opplæringsprogram for butikkansatte som også skal sørge for at de frukt- og grøntansvarlige får øynene opp for mulighetene i den norske sesongen.

Utvalget foreslår at det settes av 16 millioner kroner til markeds- og forbruksprogrammet.

Norsk plantemateriale

Samtidig vil utvalget bruke 10 millioner kroner i et eget prorgam som sikrer norsk plantemateriale gjennom sortsutprøving og tiltak som tar vare på norsk planteoppal og:

  • produkt- og kategoriutvikling inkludert løsninger hvor potensialet for ferskhet gjennom norsk produksjon utnyttes,
  • forskning med fokus på løsninger for produksjon og produkter som sikrer størst mulig helseeffekt.

I tillegg vil utvalget styrke rådgivingen med seks millioner kroner.

Rapporten "Grønn vekst - hva vil forbrukeren ha".

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Harald Agerup