Veg og bane i hovedsak på uproduktive arealer

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag mener framtidas veg og bane i hovedsak bør legges på uproduktive arealer.

I høringssvaret til forslaget til nasjonal transportplan 2014-2023, krever Norges Bondelag at regjeringa i større grad vektlegger vern av matjord.

Arealbesparing

- Vi erkjenner at det vil være områder der det vil være helt uunngåelig å benytte matjord til veg eller bane. I disse tilfellene må de trasèvalgene som omdisponerer minst mulig matjord velges og man må benytte arealbesparende veg- og rekkverksutforming, understreker Bondelaget.

For lave tall for bruk av jord

Norges Bondelag mener forslaget til nasjonal tranportplan ikke tar tilstrekkelige hensyn i planens beregninger av hvor mye dyrka jord som vil gå med til gjennomføring av planene. Tallene forteller om gjennomsnittlig 750 dekar per år i perioden. Tallene handler bare  om dyrka jord, ikke om dyrkbare arealer eller beslag gjort av fylkesveger eller lokalveger.

Gangavstand betyr mangedobling av tapt jord

Regjeringa legger vekt på at by- og tettstedsutvikling skal skje med gangavstand til kollektivknutepunkter. - Det betyr at dyrka jord innenfor en radius på en kilometer til jernbanestasjonene vil stå i fare for å bli bygget ned. Dette vil igjen gi en mangedobling av arealer med tapt matjord. En slik utvikling er ikke forenlig med målsettingene om økt matproduksjon til en økende befolkning, skriver Bondelaget og mener matjord i gangavstand til kolletivknutepunkt må behandles like strengt som arealet utenfor.

Fortetting og transformering

- Det ligger et stort potensiale for fortetting og transformering av allerede bebygde arealer. I tillegg mener vi at det i framtida blir viktig å planlegge utvikling av nye byer og tettsteder i områder som  har liten arealkonflikt, understreker Bondelaget.

Bondelagets brev til Stortingets transport- og kommunikasjonskomitè

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Mina Mjærum Johansen

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere