Veg og bane i hovedsak på uproduktive arealer

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag mener framtidas veg og bane i hovedsak bør legges på uproduktive arealer.

I høringssvaret til forslaget til nasjonal transportplan 2014-2023, krever Norges Bondelag at regjeringa i større grad vektlegger vern av matjord.

Arealbesparing

- Vi erkjenner at det vil være områder der det vil være helt uunngåelig å benytte matjord til veg eller bane. I disse tilfellene må de trasèvalgene som omdisponerer minst mulig matjord velges og man må benytte arealbesparende veg- og rekkverksutforming, understreker Bondelaget.

For lave tall for bruk av jord

Norges Bondelag mener forslaget til nasjonal tranportplan ikke tar tilstrekkelige hensyn i planens beregninger av hvor mye dyrka jord som vil gå med til gjennomføring av planene. Tallene forteller om gjennomsnittlig 750 dekar per år i perioden. Tallene handler bare  om dyrka jord, ikke om dyrkbare arealer eller beslag gjort av fylkesveger eller lokalveger.

Gangavstand betyr mangedobling av tapt jord

Regjeringa legger vekt på at by- og tettstedsutvikling skal skje med gangavstand til kollektivknutepunkter. - Det betyr at dyrka jord innenfor en radius på en kilometer til jernbanestasjonene vil stå i fare for å bli bygget ned. Dette vil igjen gi en mangedobling av arealer med tapt matjord. En slik utvikling er ikke forenlig med målsettingene om økt matproduksjon til en økende befolkning, skriver Bondelaget og mener matjord i gangavstand til kolletivknutepunkt må behandles like strengt som arealet utenfor.

Fortetting og transformering

- Det ligger et stort potensiale for fortetting og transformering av allerede bebygde arealer. I tillegg mener vi at det i framtida blir viktig å planlegge utvikling av nye byer og tettsteder i områder som  har liten arealkonflikt, understreker Bondelaget.

Bondelagets brev til Stortingets transport- og kommunikasjonskomitè

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Mina Mjærum Johansen

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere