Vedtok kompensasjon for tap av marked

Publisert 16.06.2017
  • Tips en venn om denne siden

- Det er uheldig at Stortinget vedtar artikkel 19-avtalen. Da gir de samtidig bort framtidige produksjonsmuligheter til EU, helt gratis over forhandlingsbordet.

Dette er importøkningene
- Økning i ostekvoten på 1200 tonn
- 1600 tonn mer storfekjøtt
- 300 tonn svineribbe
- Økning på 12 millioner for blomstrende potteplanter
- Kjøttkvotene økte med til sammen 2 550 tonn.

- Dette stemmer ikke overens med Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon. Nå forventer jeg solide kompensasjoner, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Forventer gode og målretta tiltak

Stortinget vedtok i dag den framforhandlede EØS-artikkel 19-avtalen mellom EU og Norge om handel med landbruksvarer. Samtidig vedtok Stortinget en kompensasjon til bønder for tap av markedsandeler når EU får større tilgang til det norske markedet og eksportstøtten fases ut.

- Selv om dette ikke kan dekke opp for tapet ved innrømmelsene, er det positivt at det blir åpnet opp for kompenserende tiltak. Vi forventer at regjeringa, i samarbeid med næringa, kommer med gode og målrettede tiltak som har en synlig positiv effekt for næringa, sier Lars Petter Bartnes.

Alvorlig for bønder og industri

Artikkel 19-avtalen mellom EU og Norge gir tap av markedsandeler for norsk landbruk. Dette er også alvorlig for matvareindustrien.

- Økningen i ostekvoten tilsvarer produksjonen på rundt 70 gjennomsnittlige melkebruk. Dette kommer på toppen av utfasingen av eksportstøtta, som vil ramme 8-9 prosent av norsk melkeproduksjon. Det er uklokt av regjeringa å svekke mulighetene for norske melkebønder og norske arbeidsplasser, sier Bartnes .

Tredoblingen av kvoten på storfé innebærer et verditap på 100 millioner kroner for næringa.

- Dette skjer samtidig med at Stortinget setter i verk tiltak for å øke norsk sjølforsyning på storfé. Dette er varige kvoter som ikke kan trekkes tilbake når man ser resultatet av satsing på økt selvforsyning, sier Lars Petter Bartnes.

Gjensidig fordelaktig basis?

I tillegg kommer utfordrende økninger i import av fôrråvarer og potteplanter.

- Økningen i fri-kvoter for potteplanter vil få alvorlige konsekvenser for mange produsenter som allerede er hardt presset i konkurransen fra importert vare, sier Bartnes.

-  Artikkel 19 slår fast at liberaliseringen i handelen med landbruksvarer skal skje på gjensidig fordelaktig basis. Samtidig ser vi at importen fra EU er doblet siste 10 årene, mens eksporten fremdeles er marginal. Denne nye avtalen vil forsterke den kraftige ubalansen i landbruksvarehandelen mellom EU og Norge, og er ikke gjensidig fordelaktig, avslutter Lars Petter Bartnes.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere