Dette er importøkningene
- Økning i ostekvoten på 1200 tonn
- 1600 tonn mer storfekjøtt
- 300 tonn svineribbe
- Økning på 12 millioner for blomstrende potteplanter
- Kjøttkvotene økte med til sammen 2 550 tonn.

- Dette stemmer ikke overens med Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon. Nå forventer jeg solide kompensasjoner, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Forventer gode og målretta tiltak

Stortinget vedtok i dag den framforhandlede EØS-artikkel 19-avtalen mellom EU og Norge om handel med landbruksvarer. Samtidig vedtok Stortinget en kompensasjon til bønder for tap av markedsandeler når EU får større tilgang til det norske markedet og eksportstøtten fases ut.

- Selv om dette ikke kan dekke opp for tapet ved innrømmelsene, er det positivt at det blir åpnet opp for kompenserende tiltak. Vi forventer at regjeringa, i samarbeid med næringa, kommer med gode og målrettede tiltak som har en synlig positiv effekt for næringa, sier Lars Petter Bartnes.

Alvorlig for bønder og industri

Artikkel 19-avtalen mellom EU og Norge gir tap av markedsandeler for norsk landbruk. Dette er også alvorlig for matvareindustrien.

- Økningen i ostekvoten tilsvarer produksjonen på rundt 70 gjennomsnittlige melkebruk. Dette kommer på toppen av utfasingen av eksportstøtta, som vil ramme 8-9 prosent av norsk melkeproduksjon. Det er uklokt av regjeringa å svekke mulighetene for norske melkebønder og norske arbeidsplasser, sier Bartnes .

Tredoblingen av kvoten på storfé innebærer et verditap på 100 millioner kroner for næringa.

- Dette skjer samtidig med at Stortinget setter i verk tiltak for å øke norsk sjølforsyning på storfé. Dette er varige kvoter som ikke kan trekkes tilbake når man ser resultatet av satsing på økt selvforsyning, sier Lars Petter Bartnes.

Gjensidig fordelaktig basis?

I tillegg kommer utfordrende økninger i import av fôrråvarer og potteplanter.

- Økningen i fri-kvoter for potteplanter vil få alvorlige konsekvenser for mange produsenter som allerede er hardt presset i konkurransen fra importert vare, sier Bartnes.

-  Artikkel 19 slår fast at liberaliseringen i handelen med landbruksvarer skal skje på gjensidig fordelaktig basis. Samtidig ser vi at importen fra EU er doblet siste 10 årene, mens eksporten fremdeles er marginal. Denne nye avtalen vil forsterke den kraftige ubalansen i landbruksvarehandelen mellom EU og Norge, og er ikke gjensidig fordelaktig, avslutter Lars Petter Bartnes.