Vedtok kompensasjon for tap av marked

Publisert 16.06.2017
  • Tips en venn om denne siden

- Det er uheldig at Stortinget vedtar artikkel 19-avtalen. Da gir de samtidig bort framtidige produksjonsmuligheter til EU, helt gratis over forhandlingsbordet.

Dette er importøkningene
- Økning i ostekvoten på 1200 tonn
- 1600 tonn mer storfekjøtt
- 300 tonn svineribbe
- Økning på 12 millioner for blomstrende potteplanter
- Kjøttkvotene økte med til sammen 2 550 tonn.

- Dette stemmer ikke overens med Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon. Nå forventer jeg solide kompensasjoner, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Forventer gode og målretta tiltak

Stortinget vedtok i dag den framforhandlede EØS-artikkel 19-avtalen mellom EU og Norge om handel med landbruksvarer. Samtidig vedtok Stortinget en kompensasjon til bønder for tap av markedsandeler når EU får større tilgang til det norske markedet og eksportstøtten fases ut.

- Selv om dette ikke kan dekke opp for tapet ved innrømmelsene, er det positivt at det blir åpnet opp for kompenserende tiltak. Vi forventer at regjeringa, i samarbeid med næringa, kommer med gode og målrettede tiltak som har en synlig positiv effekt for næringa, sier Lars Petter Bartnes.

Alvorlig for bønder og industri

Artikkel 19-avtalen mellom EU og Norge gir tap av markedsandeler for norsk landbruk. Dette er også alvorlig for matvareindustrien.

- Økningen i ostekvoten tilsvarer produksjonen på rundt 70 gjennomsnittlige melkebruk. Dette kommer på toppen av utfasingen av eksportstøtta, som vil ramme 8-9 prosent av norsk melkeproduksjon. Det er uklokt av regjeringa å svekke mulighetene for norske melkebønder og norske arbeidsplasser, sier Bartnes .

Tredoblingen av kvoten på storfé innebærer et verditap på 100 millioner kroner for næringa.

- Dette skjer samtidig med at Stortinget setter i verk tiltak for å øke norsk sjølforsyning på storfé. Dette er varige kvoter som ikke kan trekkes tilbake når man ser resultatet av satsing på økt selvforsyning, sier Lars Petter Bartnes.

Gjensidig fordelaktig basis?

I tillegg kommer utfordrende økninger i import av fôrråvarer og potteplanter.

- Økningen i fri-kvoter for potteplanter vil få alvorlige konsekvenser for mange produsenter som allerede er hardt presset i konkurransen fra importert vare, sier Bartnes.

-  Artikkel 19 slår fast at liberaliseringen i handelen med landbruksvarer skal skje på gjensidig fordelaktig basis. Samtidig ser vi at importen fra EU er doblet siste 10 årene, mens eksporten fremdeles er marginal. Denne nye avtalen vil forsterke den kraftige ubalansen i landbruksvarehandelen mellom EU og Norge, og er ikke gjensidig fordelaktig, avslutter Lars Petter Bartnes.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere