I forrige uke la regjeringa fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Denne uka er budsjettet gjenstand for de ulike komiteene på Stortinget, og Norges Bondelag deltar i flere av dem. I dag var det høring i Finanskomiteen og Bondelaget la fram vårt syn på flere av postene i budsjettet:

  • Vi er fornøyde med at enigheten fra jordbruksoppgjøret om å øke jordbruksfradraget følges opp.
  • Det er positivt at det er kommet på plass bedre avskrivningssatser for frukt- og bærfelt.
  • Vi registrerer at regjeringa ikke har brukt dette statsbudsjettet til å gå videre med forslaget om å innføre en merverdiavgiftssats. Dette vil medføre høyere satser på bl.a matvarer.
  • Regjeringen gjør en reell skjerpelse av formueskatten for 2020, i og med at bunnfradraget holdes nominelt uendret.
  • Avgiftene på farget diesel økes, samtidig som at næringsdrivende som landbruket ikke nyter godt at redusert veibruksavgift. Sammen med økning i svovelavgiften vil økningene i særlig CO2- og mineraloljeavgiftene øke drivstoffavgiftene i næringa med 20 millioner kroner hvert år.
  • Bondelaget har i flere år pekt på behovet for å innføre et klimafond med skattefordel for å fremme investeringer i jord og bygninger i landbruket, slik at de kan møte nye klima- og miljøkrav. Vi ber om at regjeringen følger opp Stortingets bestilling om å utrede en modell for en slik ordning.
  • Næringa merker at klimaet er endring, og vi blir stadig oftere rammet av flom og ras som går utover både jord og bygninger. I statsbudsjettet har regjeringen opprettet en ny post med navn «Krise og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser», som har fått 45 millioner.  Med tanke på at det i mange tilfeller er umulig og fullt ut reparerer ødelagt matjord, er Bondelaget kritiske til at regjeringen har kuttet bevilgningene til flom- og skredforebygging med 37 millioner kroner.

LAST NED OG LES HELE HØRINGSSKRIVET