Arenaen var messa Naturligvis på Evjemoen, som samlet tusenvis av mennesker i seinsommersola.

Dagens politiske innhold ble innledet av Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag. Brita var messas hovedtaler.

Seinere på dagen møttes fylkesordførerkandidatene Åshild Bruun-Gundersen (Frp, Aust-Agder), Terje Damman (H, Vest-Agder), Sara Sægrov Ruud (V, Aust-Agder), Birte Simonsen, (MDG, Vest-Agder), Jon-Olav Strand (Krf, Aust-Agder), Gunvor Birkeland (Sp, Vest-Agder), Tellef Inge Mørland (Ap, Aust-Agder) og Morten Ekeland (SV, Vest-Agder) til debatt.

Brita Skallerud på messa Naturligvis 8. august (Foto: Finn Aasheim)

I sin tale var Skallerud innom de fleste temaene av betydning for en framtidsrettet matpolitkk for Norge: Landbrukets utfordringer, muligheter og løsninger for klimasmart mat- og skogproduksjon. Mål om økt matproduksjon, som er bærekraftig produsert, på norske ressurser og gir trygg og ærlig mat til forbruker. Behovet for forskning, utvikling og utdanning. Verdikjedens betydning for sysselsettning (90.000 jobber i jordbruket og i videreforedlingsindustrien). Rovdyrutfordringen - om vi fortsatt ønsker å nytte beiteressurser i utmarka. Behovet for en eiendomspolitikk som gjør det attraktivt, og økonomisk mulig, å videreføre et familieeid jordbruk i Norge. Importvernets betydning - for Norge, EU og resten av verden. Behovet for et langt sterkere vern av Norges svært begrensede jordressurser. Spriket mellom dagens regjerings, og Bondelagets, forståelse av hva som er et "robust" landbruk.

Politikerpanelet: Fra v.: Morten Ekeland (SV), Åshild Bruun-Gundersen (Frp), Tellef Inge Mørland (Ap), Jon-Olav Strand (Krf), Gunvor Birkeland (Sp), Terje Damman (H), Sara Sægrov Ruud (V) og Birte Simonsen (MDG)(delvis skjult). Helt til høyre, debattleder Jon P. Knudsen, fra Universitetet i Agder. (Foto: Tor Erik Leland)

Det var et godt forberedt "knippe" fylkesordførerkandidater som var innom flere temaer i debatten:
(Amatørjournalisten fra Bondelagets Agderkontor fikk notert noen, men ikke alle poengene fra debatten...):

Om fylkeskommunens betydning i landbruks- og matpolitikken:
Ekeland: Har betydning, men bør bli ennå større. Damman: Fylkeskommunen er viktig aktør i arealpolitkken. Bruun-Gundersen: Jordvernet har blitt styrket med Listhaug. Mørland: Vil jobbe for en politikk tilpasset Agders særgne arealstruktur. Fylkestinget har gitt gode uttalelser før jordbruksforhandlinger. Strand: Vil revitalisere Aust-Agder landbruksforum, der fylkespolitikere møter næringa. Deltok med interesse på Bondelagets klimaseminar 7. aug. Økt fokus på energi- og klimaspørsmål. Birkeland: Vil forkusere på levende bygder, økt matproduksjon og styrket jordvern. Damman: Landbruket har fått stor plass i Agders felles plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN). Har fokus på fylkesveienes betydning. Ønsker økt ansvar for landbruks- og distriktspolitikk i en evt regionreform. Ruud: Ønsker også økt regionalt handlingsrom, ikke minst for å få bedre rammer for innovasjon og mer miljøvennlig virksomhet. Deltok også på seminar 7. aug og gir skryt til Bondelaget for engasjement i klimaarbeidet. Simonsen: MDG skiller seg fra andre partier med langt mer langsiktige mål. Tiltak som styrket naturbruksutdanning, skolehager og andelslandbruk må til. Strand: Ønsker flere oppgaver til regionalt nivå. Mørland: Fylket viser stor vilje til å satse på naturbruk på Holt. Ekeland: Vil bidra til at Søgne skal utvikle naturbrukstilbudet i Vest-Agder. Damman: Enig!. Bruun-Gundersen: Jordressursene er viktige og må tas vare på. Mørland: Utfordrer Frp på at Agderlandbruket opplever "stordriftsulemper". Bruun-Gundersen: Svaret er økte konsesjonsgrenser og økt/fjernet kvotetak på melkeproduksjon. Melkerobotens kapasitet må utnyttes. 

Om eiendomspolitikk og regjeringens forslag om å fjerne konsesjonsloven:
Birkeland: Bo- og driveplikt må videreføres. Viktig for landbruk i hele landet og matproduksjon på egne ressurser. Ruud: Bør fylker/kommuner i større grad kunne differensiere eiendomspolitkken? Damman: Interessant innspill. Bruun-Gundersen: Grunneiers frihet aller viktigst. Simonsen: Vil vi ha et ferie-Norge i stedet for et landbruks-Norge? Strand: Frykter økt kommersialisering av landbrukseiendommer. Mørland: Dagens konsesjonslover gir kommunene stort handligsrom. Damman: Eiendomsretten veier tungt for Høyres holdning til konsesjonslov, plan- og bygningslov og jordlov. Simonsen: Det er ingen god løsning å fjerne konsesjonslov. Ekeland: Behold loven! Erfarer at "blå" kommuner gir for mange dispensasjoner allerede.

Bør det utformes felles landbrukspolitisk planer og mål for Agderfylkene?
Et mer eller mindre samstemming ja! Damman mente at vi ikke er langt unna i dag og viste til ovennevnte VINN.
Bruun Gundersen ikke uenig, men tenker at kommunene bør få økt handlingsrom.

Under overskriften distriktspolitikk ble det lite debatt. Bred enighet om satsing på bredbånd og mobiltelefoni. De fleste vil satse på fylkesveier (og gode havner i Mandal og Eydehavn), ikke minst i forhold til skogbrukets behov. Mørland tydeligst på desentralisert videregående utdanning.