Utvidet adgang til å felle vilt i nødverge

Av Audun Hageskal,
  • Tips en venn om denne siden

Fra 1. juli vil det bli utvidet adgang til å felle vilt i nødverge. Nå er hund som blir angrepet en del av nødretten.

Videre vil det bli adgang til å felle rovdyr i rovdyrsikkert hegn ved aktuell og betydelig fare for skade på produksjonsdyr eller hund. Naturmangfoldloven § 17 slår i dag fast at vilt kan felles under direkte angrep på bufe, tamrein, gris og fjørfe. Stortinget har i juni, på bakgrunn av en proposisjon fra Miljøverndepartementet, vedtatt en lovendring som innebærer at hund innlemmes i bestemmelsen. Det blir dermed adgang til å avlive vilt også under direkte angrep på hund. Endringen i naturmangfoldloven § 17 er en direkte oppfølging av Rovviltforliket 2011.

Det er i statsråd fredag 22. juni bestemt at lovendringen skal tre i kraft 1. juli. Videre er det bestemt at også en lovendring som gjelder nødverge i rovdyrsikkert hegn skal tre i kraft 1. juli. Lovendringen innebærer innføring av en ny bestemmelse i naturmangfoldloven, § 17 a. Bestemmelsen gir adgang til avliving av rovdyr som befinner seg i rovdyrsikkert hegn, når avliving må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på produksjonsdyr eller hund. Terskelen for felling senkes dermed til det som gjelder for felling til forsvar av mennesker. Hegnet må tilfredsstille krav fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet har nå utarbeidet en forskrift om rovdyravvisende gjerder, som vil bli satt i kraft 1. juli sammen med naturmangfoldloven § 17 a.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere