Utvidet adgang til å felle vilt i nødverge

Av Audun Hageskal,
  • Tips en venn om denne siden

Fra 1. juli vil det bli utvidet adgang til å felle vilt i nødverge. Nå er hund som blir angrepet en del av nødretten.

Videre vil det bli adgang til å felle rovdyr i rovdyrsikkert hegn ved aktuell og betydelig fare for skade på produksjonsdyr eller hund. Naturmangfoldloven § 17 slår i dag fast at vilt kan felles under direkte angrep på bufe, tamrein, gris og fjørfe. Stortinget har i juni, på bakgrunn av en proposisjon fra Miljøverndepartementet, vedtatt en lovendring som innebærer at hund innlemmes i bestemmelsen. Det blir dermed adgang til å avlive vilt også under direkte angrep på hund. Endringen i naturmangfoldloven § 17 er en direkte oppfølging av Rovviltforliket 2011.

Det er i statsråd fredag 22. juni bestemt at lovendringen skal tre i kraft 1. juli. Videre er det bestemt at også en lovendring som gjelder nødverge i rovdyrsikkert hegn skal tre i kraft 1. juli. Lovendringen innebærer innføring av en ny bestemmelse i naturmangfoldloven, § 17 a. Bestemmelsen gir adgang til avliving av rovdyr som befinner seg i rovdyrsikkert hegn, når avliving må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på produksjonsdyr eller hund. Terskelen for felling senkes dermed til det som gjelder for felling til forsvar av mennesker. Hegnet må tilfredsstille krav fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet har nå utarbeidet en forskrift om rovdyravvisende gjerder, som vil bli satt i kraft 1. juli sammen med naturmangfoldloven § 17 a.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere