Styremedlem Einar Frogner, foto: randi Undseth.Styremedlem Einar Frogner er Bondelagets representant i arbeidsgruppa som Landbruks- og matdepartementet leder og som forøvrig har medlemmer fra Finansdepartementet, Forsynings- og administrasjonsdepartementet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjøttbransjen- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura og en felles representant fra Virke/COPP.

Arbeidsgruppa skal ta utgangspunkt i de samme forutsetningene som ble lagt til grunn da avtalepartene i jordbruket ble enige om å overføre markedsordningene for storfekjøtt til volummodellen (2009).

I Stortingsvedtaket om årets jordbruksoppgjør (Prop 122S 2011-2012), heter et at det på sikt vil være behov for å gjennomføre endringer i en eller flere av markedsordningene i jordbruket for at Norge skal overholde sine forpliktelser i henhold til WTO-avtalen. Her blir det foreslått å nedsette ei arbeidsgruppe "for å utrede en eventiell omlegging av markedsordningene for lam og egg til volummodellen. Frist forutredningen settes til 1. november 2012. .. Utredningen må gi forslag til fra hvilket tidspunkt en eventuell omlegging av markedsordningene for lam og egg bør gjennomføres."

Bondelagets temasider jordbruksavtalen