Illustrasjonsfoto: Odd Mehus.Arbeidsgruppa er et resultat av Jordbruksoppgjøret 2012 der det også blir vist til Landbruks- og matmeldinga "Velkommen til bords.".

Arbeidsgruppa skal blant annet vurdere

 • Hvordan en endring i virkemidlene på best mulig måte kan bidra til at de landbruks- og matpolitiske målene nås, med vekt på målet om landbruk over hele landet.
  • I hvilken grad "distriktspolitisk virkeområde" fanger opp landbrukspolitiske utfordringer og behov med hensyn til landbruk over hele landet.
 • Alternative forslag til hvordan distriktsprofilen i de nasjonale ordningene kan gjøres tydeligere.
 • Alle aktuelle økonomiske ordninger over jordbruksavtalen.
 • Omfordelingseffekter av forslagene.
 • Forenkling av virkemidlene.

Grunnlag for oppgjøret 2013

Arbeidet skal være ferdig 1. februar 2013, og inngå som grunnlag for jordbruksoppgjøret 2013. Foruten første nestleder Berit Hundåla og seniorrådgiver Anders Huus, skal arbeidsgruppa ha

 • To fra Norsk Bonde-og Småbrukarlag,
 • To fra Landbruks- og matdepartementet,
 • En fra Kommunal og regionaldepartementet,
 • En fra Miljøverndepartementet,
 • En fra Finansdepartementet,
 • En fra Fylkesmannen.

Interne referansegrupper

Sa Bondelagsstyret la grunnlaget for oppnevningen, ble det understreket god organisering av arbeidet. -Ei eller flere interne referansegrupper bør etableres, slik at arbeidet blir godt forankeret i organisasjonen, heter det

Bondelagets temaside jordbruksavtalen