Utfordrende klimasituasjon for landbruket fram mot 2100

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Klimadirektoratet og Meteorologisk institutt offentliggjør i dag en ny klimarapport, ”Klima i Norge 2100” som viser dramatiske konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag lager nå en egen flomstrategi.

Rapporten slår fast at vannmengdene vil øke dramatisk, og det må påregnes større flommer og mer intense byger. I rapporten heter det at ”Antall dager med kraftig nedbør vil mer enn fordobles ved slutten av århundret i alle årstider”.

Kraftige virkemidler må til

- Denne utviklingen er dramatisk for jordbruket i Norge og resten av verden. Skal vi sikre og øke selvforsyningen av norsk mat, må det kraftige virkemidler til for å sikre at jord ikke renner vekk, og at avlinger kan sås og høstes på mye kortere tidsintervaller enn før, slår leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes fast.

- Med disse utsiktene blir det enda viktigere å sikre matjorda mot nedbygging. Jord bygges ned i stort tempo, men i framtida vil vi komme til å trenge all tilgjengelig jord til matproduksjon, fortsetter Bartnes.

Infrastruktur må bygges på fjell

Infrastruktur som vei og jernbane må legges på fjell og det må etableres teknologier som forsinker vannets vei mot jordarealer og vassdrag, fra betong og asfaltarealer.

- Det må bevilges langt større summer til drenering, og det er behov for mer forskning både for å finne ut hvordan endringene vil slå ut og hvordan problemstillingene kan håndteres i framtidas jordbruk, understreker Bartnes.

Lager flomstrategi

Norges Bondelag har med bakgrunn i de alvorlige flomhendelsene på Vestlandet høsten 2014 bestemt seg for å lage en egen flomstrategi. I dette arbeidet samarbeider jordbruket med NVE og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og andre relevante miljøer.

- De vannmengdene som denne rapporten indikerer, kan bli en alvorlig trussel mot matsikkerheten og må tas på største alvor av næringen og politiske myndigheter, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere