Rapporten slår fast at vannmengdene vil øke dramatisk, og det må påregnes større flommer og mer intense byger. I rapporten heter det at ”Antall dager med kraftig nedbør vil mer enn fordobles ved slutten av århundret i alle årstider”.

Kraftige virkemidler må til

- Denne utviklingen er dramatisk for jordbruket i Norge og resten av verden. Skal vi sikre og øke selvforsyningen av norsk mat, må det kraftige virkemidler til for å sikre at jord ikke renner vekk, og at avlinger kan sås og høstes på mye kortere tidsintervaller enn før, slår leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes fast.

- Med disse utsiktene blir det enda viktigere å sikre matjorda mot nedbygging. Jord bygges ned i stort tempo, men i framtida vil vi komme til å trenge all tilgjengelig jord til matproduksjon, fortsetter Bartnes.

Infrastruktur må bygges på fjell

Infrastruktur som vei og jernbane må legges på fjell og det må etableres teknologier som forsinker vannets vei mot jordarealer og vassdrag, fra betong og asfaltarealer.

- Det må bevilges langt større summer til drenering, og det er behov for mer forskning både for å finne ut hvordan endringene vil slå ut og hvordan problemstillingene kan håndteres i framtidas jordbruk, understreker Bartnes.

Lager flomstrategi

Norges Bondelag har med bakgrunn i de alvorlige flomhendelsene på Vestlandet høsten 2014 bestemt seg for å lage en egen flomstrategi. I dette arbeidet samarbeider jordbruket med NVE og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og andre relevante miljøer.

- De vannmengdene som denne rapporten indikerer, kan bli en alvorlig trussel mot matsikkerheten og må tas på største alvor av næringen og politiske myndigheter, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.