Usikker på kva Trump vil bety for landbruket

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Appelsinbonde Mike Carter
Appelsinbonde Mike Carter i Florida er meir uroa over sjukdom på appelsinane enn handelspolitikk akkurat no.

Amerikanske bønder er framleis avventande til kva Trump vil bety for landbruket. Handels- og innvandringspolitikken er ikkje nødvendigvis på linje med Florida-bøndenes interesser.

- Rettferdig handel er vel det vi treng, seier appelsinbonde Mike Carter når vi møter han på garden like ved Arcadia i Florida. Der leverer han appelsinar frå 16 000 appelsintre direkte til juiceprodusenten Tropicana. Selskapet starta sin produksjon nettopp i USAs største appelsinstat Florida i 1947, men no produserer dei også i m.a. Brasil, som slik sett er ein konkurrent til den amerikanske appelsinproduksjonen. Men Carter ser på dei som meir supplerande. – Dei åra vi har underskot supplerer vi marknaden med brasiliansk produksjon.

Han har framleis tru på opne grenser, men innser samtidig at mange av hans kollegaer som driv med grønsaker i Florida, er meir uroa over konkurransen frå importerte produkt.

Florida kritisk til NAFTA og treng innvandrarar

- Vi var imot inngåing av NAFTA (handelsavtale mellom USA, Mexico og Canada) på grunn av aukande konkurranse frå Mexico. Der skilde vi oss ut frå resten av Farm Bureau, skyt Andy Nuhoser frå Florida Farm Bureau inn. Organisasjonen utgjer det største bondelaget i USA med rundt 6 millionar medlemmer.

I motsetnad til National Farmers` Union, som er medlem i World Farmers` Organisation, støttar Farm Bureau tradisjonelt republikanarane, og viste si støtte til Trump med ein traktorkortesje på innsetjingsdagen. Men dei er frihandelsvenlege og for stillehavsavtala TPP som Trump stoppa fyrste dag på kontoret. Farm Bureau ynskte heller ikkje ei reforhanding av NAFTA. Dei er også uroa over at Trump skal provosere den viktige eksportmarknaden Kina. Viktigaste eksportmarknadene for amerikanske jordbruksprodukt er: 1. Canada 2. Kina 3. Mexico. 11 av dei 15 viktigaste eksporterande statane stemte for Trump.

Eg merkar at storfemarknaden er rolegare no enn den har vore det siste 1,5 året med valkamp. Men det kunne ha vore det same om Hillary Clinton vart vald..

Avhengige av mexicansk arbeidskraft

Dei amerikanske bøndene, inkludert Mike Carter, er også svært avhengige av arbeidskraft frå Mexico, og ynskjer seg meir fleksible visareglar og mindre byråkrati rundt arbeidskrafta. Trump ynskjer som kjent strengare innvandringsreglar.

Carter er også eit aktivt medlem i Farm Bureau. Men akkurat no er største uroa ikkje handel, men sjukdommen på appelsinane som dei kallar ”greening”, eller HLB på fagspråket. Den har gitt over 70 prosent reduksjon i avlingane siste åra. Sjukdommen kom opprinneleg frå Kina, og førebels har dei ikkje funne ein kur. I år prøver Carter ein antibakteriell miks som han håpar kan hjelpe, og det blir også forska på GMO-metodar for å få bukt med sjukdomen.

Eksporterer 65 prosent

Storfebonde og kvegauksjonist Carl McKettrick  veit ikkje kva han kan vente av Trump. Veksten i marknaden må kome frå eksport, trur han.

Ikkje langt unna Carter møter vi storfebonden Carl McKettrick. Han driv kjøtproduksjon med 800-900 dyr plassert rundt på ulike beite. Han driv også Arcadia Stockyard med kvegauksjonar.  65 prosent av produksjonen hans blir eksportert, så handelspolitikken er viktig.  

- Vi har ikkje så mykje meir rom til å vekse her i USA. Veksten i vår marknad er avhengig av eksport, seier McKettrick.

Han er usikker på kva han kan vente av Trump.

- Eg merkar likevel at storfemarknaden er rolegare no enn den har vore det siste 1,5 året med valkamp. Men det kunne ha vore det same om Hillary Clinton vart vald, seier McKettrick.

Vatn og frakt viktig

For McKettrick er politikken for vatn og frakt vel så viktig akkurat no. Dyra blir frakta i eit system gjennom livvsyklusen så komplisert at han har laga eit eige fakta-ark om storfeets veg frå gard til bord. Eit dyr vil skifte eigar 2-3 gonger i løpet av livet. Vatn og frakt står også på Trumps agenda. Han har foreslått å trekke tilbake innstramminga av bruk av vatn (WOTUS) som Obama fekk igjennom. Reglane innebar m.a. strengare reglar for avrenning frå landbruket. Farm Bureau gjekk til rettssak mot regelverket og jublar no over at Trump vil trekke tilbake regelverket.  Trump tek også til orde for å styrke infrastrukturen, sjølv om mange stiller spørsmålsteikn ved finansieringa av tiltaket.

Carl McKettrick arrangerer kvegauksjonar to gonger i veka på garden. Rundt 1600 dyr blir selde i veka.

Så enkelte deler av Trumps politikk fell meir i smak hjå Florida-bøndene i Farm Bureau enn andre. Og enno er dei usikre på kva politikk som vil bli ført. National Farmers` Union, som Norges Bondelag har mest kontakt med, er derimot kritiske til frihandel generelt og TPP og NAFTA-avtalene spesielt. Dei ynskjer tollvern og rom for å gi støtte for nasjonal produksjon.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere