Styret i Norges Bondelag sender et brev til Statsminister Erna Solberg hvor de ber om at ulveforliket med mål om fire til seks årlige ynglinger gjennomføres. Rovviltnemndenes vedtak om felling av 32 ulv i og ved ulvesona er en lojal oppfølging av Stortingets ulveforlik.

Ulveforliket er Stortingets mening om hvordan naturmangfoldloven skal forstås. Det innebærer at forliket er retningsgivende for det forvaltningens skjønn. Det er altså ikke noe lovmessig hinder for å gjennomføre Stortingets vilje. I stedet for å ta dette innover seg, har Klima- og miljødepartementet ved sin skjønnsutøvelse satt Stortingets ulveforlik til side. Det er ikke holdbart.

Bartnes. - Det er ikke rettslig grunnlag for å hevde at rovviltnemndenes vedtak er i strid med verken naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen, slik statsråd Helgesen mener, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Det er mulig innenfor lovverket å gjøre en bredere vurdering enn det Helgesen har gjort. Det er ikke bare tap av husdyr til rovdyr som skal vurderes, men også annen potensiell skade på eiendom som for eksempel betydelig reduksjon av elgbestanden, fastholder Bartnes. 

Brevet begrunner fire punkt for hvorfor Helgesens avslag på rovviltnemndenes lisensjakt ikke er rettslig holdbart:

  • jakta ville ikke true bestandens overlevelse, jf Miljødirektoratets og Klima- og miljødepartementets egne vurderinger.
  • Departementet har lagt et for smalt rettslig utgangspunkt til grunn for sin vurdering. Iflg Naturmangfoldloven skal samfunnsmessige konsekvenser vurderes, herunder betydningen av økonomisk og sosial påvirkning for befolkningen i området.
  • Bondelaget deler ikke regjeringas oppfatning om at dagens ulvebestand utgjør et for lavt skadepotensial til at det kan tillates lisensfelling av ulv i ulvesona. Det er naturlig at skadene på sau innenfor ulvesona reduseres når statistikken fra1995 – 2012 viser at over 65 prosent av alt sauehold innenfor ulvesona i Hedmark er avviklet.
  • Departementet har ikke oppfylt lovens krav ved vurderingen av alternativer til felling.