Staten erstatter stadig færre av de sauene som søkes erstattet for rovdyrtap på utmarksbeite.

I 2006 gikk over 60. 000 sauer tapt i rovdyrområder. Av disse ble 65,3 prosent erstattet. Etter at Direktoratet for naturforvaltning i 2008 ga beskjed til fylkesmennene om å stille strengere krav om kadaverdokumentasjon til saueeierne, har andelen sau erstattet mot antall sau som søkes erstattet gått ned. I 2008 ble 59 % erstattet og i 2012 ble bare 56 % av antall rovdyrdrept sau erstattet.

Dette betyr at over en tredjedel av erstatningsreduksjonene siden 2006 skyldes at staten er blitt strengere, ikke at rovdyrene er blitt snillere. Differansen utgjør 4205 tapte, ikke erstattet sau, med en verdi for sauebøndene på om lag 9,5 millioner kroner.

- Selv om det er gledelig at antall sau som søkes erstattet for rovdyrtap går ned, er det fullstendig uakseptabelt at staten øker terskelen for utbetaling av rovdyrerstatning, sier Berit Hundåla, 1. nestleder i Norges Bondelag.

- Dette er stikk i strid med regjeringserklæringen, rovdyrforliket og tingrettsdommen fra Sør-Trøndelag, sier Hundåla.

En fersk dom fra Sør-Trøndelag tingrett stempler statens innstramming av erstatningspraksis som regelstridig, og instruerer staten til å legge mindre vekt på dokumenterte kadavre i egen besetning for å innvilge full erstatning.

- Dette må få konsekvenser for direktoratet for naturforvaltnings behandling av søknader om rovdyrerstatninger, sier Berit Hundåla.

Se totale tap, omsøkt og faktisk erstattet fra 2000-2012. (Kilde: Rovbase)