Tvil om effekten av myrforbud

Publisert 11.10.2017
  • Tips en venn om denne siden

Nydyrka myr

Regjeringa foreslår totalforbud mot nydyrking av myr. - Det er betydelig usikkerhet om klimaeffekten av regjeringas forslag, mens konsekvensene for landbruket er langt større enn anslått, mener Norges Bondelag. 

Det er stor usikkerhet i NIBIOs underlagsmateriale som ligger til grunn for regjeringas forslag. Usikkerheten er særlig knyttet til klimaeffekten av tiltaket, og omfanget og konsekvenser for landbruket over hele landet.

Et totalforbud mot nydyrking av myr vil ramme svært ulikt geografisk. Det vil svekke utviklingsmuligheter for landbruket i distriktene, og målet om variert bruksstruktur og landbruk over hele landet. Lokalkunnskapen som framkommer gjennom innspillene fra våre fylkeslag understøtter at NIBIOs vurderinger er ufullstendige.

-  Før et eventuelt forslag om forbud kan fremmes for Stortinget, er det avgjørende å ha et bedre kunnskapsgrunnlag på plass. Det er dessuten ikke samsvar mellom konsekvensene av forslaget og Stortingets mål for landbruket om blant annet økt matproduksjon, understreker Lars Petter Bartnes.

Eventuelt forbud krever lovendring

Landbruks- og matdepartementet legger til grunn at et eventuelt forbud mot nydyrking av myr, må hjemles i jordloven.

- Bondelaget støtter departementets vurdering. Jordloven sier at arealressursene bør disponeres på en måte som gir variasjon av gårder, driftsmessig fornuftige løsninger og bosetting. Dagens forslag om forbud svarer ikke på dette, påpeker Bartnes.

Reduserte utslipp og matproduksjon

Paris-avtalen slår fast at tiltak for å redusere klimagassutslipp må utformes slik at de ikke truer den nasjonale matproduksjonen.

- Bondelaget støtter ikke et forbud mot nydyrking av myr. Vårt mål er å redusere klimautslipp innenfor rammene av en optimalisert og klimatilpasset matproduksjon. Forslag til klimatiltak må være mer kunnskapsbaserte enn dette slik at de treffer riktig. Det ønsker vi at myndighetene jobber videre med, avslutter sier Lars Petter Bartnes.

 

 

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere