Tvil om effekten av myrforbud

Publisert 11.10.2017
  • Tips en venn om denne siden

Nydyrka myr

Regjeringa foreslår totalforbud mot nydyrking av myr. - Det er betydelig usikkerhet om klimaeffekten av regjeringas forslag, mens konsekvensene for landbruket er langt større enn anslått, mener Norges Bondelag. 

Det er stor usikkerhet i NIBIOs underlagsmateriale som ligger til grunn for regjeringas forslag. Usikkerheten er særlig knyttet til klimaeffekten av tiltaket, og omfanget og konsekvenser for landbruket over hele landet.

Et totalforbud mot nydyrking av myr vil ramme svært ulikt geografisk. Det vil svekke utviklingsmuligheter for landbruket i distriktene, og målet om variert bruksstruktur og landbruk over hele landet. Lokalkunnskapen som framkommer gjennom innspillene fra våre fylkeslag understøtter at NIBIOs vurderinger er ufullstendige.

-  Før et eventuelt forslag om forbud kan fremmes for Stortinget, er det avgjørende å ha et bedre kunnskapsgrunnlag på plass. Det er dessuten ikke samsvar mellom konsekvensene av forslaget og Stortingets mål for landbruket om blant annet økt matproduksjon, understreker Lars Petter Bartnes.

Eventuelt forbud krever lovendring

Landbruks- og matdepartementet legger til grunn at et eventuelt forbud mot nydyrking av myr, må hjemles i jordloven.

- Bondelaget støtter departementets vurdering. Jordloven sier at arealressursene bør disponeres på en måte som gir variasjon av gårder, driftsmessig fornuftige løsninger og bosetting. Dagens forslag om forbud svarer ikke på dette, påpeker Bartnes.

Reduserte utslipp og matproduksjon

Paris-avtalen slår fast at tiltak for å redusere klimagassutslipp må utformes slik at de ikke truer den nasjonale matproduksjonen.

- Bondelaget støtter ikke et forbud mot nydyrking av myr. Vårt mål er å redusere klimautslipp innenfor rammene av en optimalisert og klimatilpasset matproduksjon. Forslag til klimatiltak må være mer kunnskapsbaserte enn dette slik at de treffer riktig. Det ønsker vi at myndighetene jobber videre med, avslutter sier Lars Petter Bartnes.

 

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere