Det er stor usikkerhet i NIBIOs underlagsmateriale som ligger til grunn for regjeringas forslag. Usikkerheten er særlig knyttet til klimaeffekten av tiltaket, og omfanget og konsekvenser for landbruket over hele landet.

Et totalforbud mot nydyrking av myr vil ramme svært ulikt geografisk. Det vil svekke utviklingsmuligheter for landbruket i distriktene, og målet om variert bruksstruktur og landbruk over hele landet. Lokalkunnskapen som framkommer gjennom innspillene fra våre fylkeslag understøtter at NIBIOs vurderinger er ufullstendige.

-  Før et eventuelt forslag om forbud kan fremmes for Stortinget, er det avgjørende å ha et bedre kunnskapsgrunnlag på plass. Det er dessuten ikke samsvar mellom konsekvensene av forslaget og Stortingets mål for landbruket om blant annet økt matproduksjon, understreker Lars Petter Bartnes.

Eventuelt forbud krever lovendring

Landbruks- og matdepartementet legger til grunn at et eventuelt forbud mot nydyrking av myr, må hjemles i jordloven.

- Bondelaget støtter departementets vurdering. Jordloven sier at arealressursene bør disponeres på en måte som gir variasjon av gårder, driftsmessig fornuftige løsninger og bosetting. Dagens forslag om forbud svarer ikke på dette, påpeker Bartnes.

Reduserte utslipp og matproduksjon

Paris-avtalen slår fast at tiltak for å redusere klimagassutslipp må utformes slik at de ikke truer den nasjonale matproduksjonen.

- Bondelaget støtter ikke et forbud mot nydyrking av myr. Vårt mål er å redusere klimautslipp innenfor rammene av en optimalisert og klimatilpasset matproduksjon. Forslag til klimatiltak må være mer kunnskapsbaserte enn dette slik at de treffer riktig. Det ønsker vi at myndighetene jobber videre med, avslutter sier Lars Petter Bartnes.