Antall villsvin øker i Norge. Så langt har det vært mest utbredt i grensetraktene mot Sverige i Østfold og helt sør i Hedmark. En fersk rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø anslår at uten drastiske tiltak vil villsvinpopulasjonen høyst sannsynlig vokse til 40 000 dyr i løpet av 12 – 15 år, og spre seg til nye områder i Norge, spesielt langs kysten.

- Villsvin har status som uønsket art i Norge. Nå finnes det om lag 1000 villsvin i Norge, og antallet øker. Derfor trenger vi en nasjonal bekjempelsesplan, sier Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag. Gimming er bonde i Halden, Østfold, og kjenner godt til problemer med villsvin. 

Villsvinene roter opp jorda på beitemark og enger, og påfører jordbruket og miljøet alvorlige konsekvenser. Inntektene fra eventuell jakt er langt mindre enn kostnadene for landbruket og samfunnet etter skadene villsvinene gjør. VKM referer til et tap for det svenske landbruket på 1,5 mrd SEK per år og 60 mill SEK i kostnader knyttet til trafikkulykker med villsvin. I tillegg kommer folks frykt for å møte villsvin og smitterisiko ved at de kan føre nye dyresykdommer inn i landet.

Bjørn Gimming- Villsvin kan komme til å utgjøre en betydelig helserisiko for andre dyr. Villsvinene kan bringe med seg afrikansk svinepest og andre smittsomme sykdommer som vi ikke har i Norge. Dermed kan norske svin miste den unike statusen som smittefri genbank svin, sier Gimming.

Uten drastiske tiltak vil villsvinene spre seg fra grensetraktene mot Sverige i Østfold og sør i Hedmark, til kystområdene i hele Sør-Norge.

- Det er nå, før arten etablerer seg i Norge, vi har mulighet til å ta grep om en nasjonal bekjempelse av villsvinene i Norge. Når vi ser hvor raskt villsvinene har spredt seg i Sverige, må vi lære av dem, slår Gimming fast.