Trenger bedre oversikt over vannforekomstene

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- For å redusere utslipp og bedre vannkvaliteten ønsker vi et overvåkingsprogram, sa Bjørn Gimming til Stortingets vanngruppe.

Grasdekt vannveg

- Vårt mål er å bidra til å ha et så lite økologisk fotavtrykk som mulig og samtidig øke matproduksjonen, sa Bjørn Gimming, som er styremedlem i Norges Bondelag og jobber særlig med saker innen miljø og kvalitet i landbruket.

Norge har i dag en fragmentert vannovervåkning med store mangler. Det er stort behov for økte bevilgninger til overvåking med problemkartlegging og tiltaksorientert overvåking. Usikkerhet knyttet til miljøtilstanden i mange vannforekomster reduserer viljen til å påta seg kostbare tiltak. - Norges Bondelag forventer at Klima- og miljødepartementet som ansvarlig vannmyndighet etablerer et overvåkingsprogram for vannforekomstene, sa Gimming.

Nyoppstarta vanngruppe

Stortingets vanngruppe er en tverrpolitisk uformell gruppe på Stortinget, som har til formål å belyse og drøfte dagsaktuelle, vannpolitiske spørsmål på tvers av partier og komiteer og med faglige bidrag fra eksterne miljøer og organisasjoner. Vanngruppen er etablert på initiativ fra Ketil Kjenseth, Venste fra Oppland og består av stortingspolitikere fra ulike partier og komiteer. Vanngruppen hadde sitt oppstartsmøte torsdag 16. oktober med et faglig seminar. Bjørn Gimming, styremedlem i Norges Bondelag, holdt innlegg om jordbrukets arbeid med vanndirektivet og arbeidet som bønder gjør for å redusere avrenningen av jord og næringsstoffer til bekker og vassdrag.

Målkonflikt - eller arbeide mot flere mål samtidig

Målet om god miljøtilstand i vannforekomstene må balanseres mot målet om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Dersom norsk matproduksjon reduseres på grunn av strenge miljøkrav og vi samtidig importerer mat fra land som stiller lavere miljøkrav, vil den samla globale miljøbelastningen øke.

Tiltak som virker

Jordbruk, havbruk og avløp er de sektorene som påvirker vannforekomstene mest. Norges Bondelag forutsetter at alle bidrar i arbeidet med å redusere sin påvirkning av vannforekomstene.

Jordbruk påvirker vannforekomstene ved erosjon av jordpartikler, tilførsel av nitrogen, fosfor og husdyrgjødsel til vannforekomstene. Algevekst, gjengroing og redusert oksygennivå, samt kjemisk forurensning fra plantevernmidler bidrar også negativt.

Jordbruket har hatt tiltak mot vannforurensning i mer enn førti år. Klimaendinger gjør at arealene utsettes for et våtere, varmere og villere klima, og det gjør at tiltakene blir enda viktigere. Tiltak som er satt i gang for å forbedre vannkvaliteten er mindre pløying om høsten, miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, grøfting og fangdammer. Å ha en randsone med gras i kanten av kornjorder, eller i søkk der vanner renner er også tiltak som gir gode effekter.

 

Ikke bare Bondelaget holdt innlegg for Stortingets vanngruppe: Geir Ove Ystmark, adm. direktør FHL, Bjørn Gimming, styremedlem Norges Bondelag, Anders Iversen nasjonal vannsamordner Miljødirektoratet, Helge Eide, direktør KS, Toril Hofshagen, direktør Norsk Vann, Hilde Reine, vannregionmyndighet Vest-Viken, Christian Steel, generalsekretær Sabima.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere