Tre grep for økt rekruttering av unge bønder

Publisert 13.01.2016
  • Tips en venn om denne siden

Ferske tall viser at kun 10 prosent av norske bønder i dag er under 40 år. - Bedre rammevilkår, konkurransedyktige velferdsordninger og styrket krav til kompetanse er de viktigste satsingsområdene for å få flere inn i næringen, sier nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Skallerud mener at prisen på inngangsbilletten for å eie gårdsbruk i Norge allerede er for høy, og peker på tre prioriterte områder hvor landbruksministeren og næringen sammen må sette inn støtet for å styrke rekrutteringen:

1. Bonden må få bedre og mer forutsigbare rammevilkår

I dag ligger gjennomsnittsinntekten til den norske bonden om lag 200.000 kr under lønnsgjennomsnittet for den norske arbeidstakeren. Skal vi få flere unge inn i yrket må inntektsnivået til bonden opp på nivå med resten av samfunnet. Bonden driver gården ut ifra et generasjonsperspektiv. Det er derfor svært alvorlig at regjeringen truer flere ordninger for å sikre bonden nødvendig forutsigbarhet, herunder priskontroll på landbrukseiendom, bevaring av konsesjonsloven for gårdsbruk og sikker markedsadgang for bonden. Fjerning av priskontroll og endring av konsesjonsloven behandles i disse dager i Stortinget. Norges Bondelag har tidligere også foreslått en startpakke for unge bønder som overtar gårdsbruk for å avdempe risiko og muliggjøre nødvendige investeringer i driften.

2. Velferdsordninger i landbruket på nivå med andre næringer

Bonden må ha velferdsordninger som svangerskapspermisjon og sykepenger som er konkurransedyktig med nivået i andre næringer. Dette må være en prioritert sak i de årlige jordbruksforhandlingene. Det er også viktig at regjeringen beholder tidligpensjonsordningen som legger til rette for at nye krefter kan slippe til på gården. I dag er gjennomsnittsalderen for den norske bonde 54 år. Tidligpensjonsordningen er avgjørende for å få ned snittalderen. I 2014 foreslo regjeringen å fjerne denne ordningen, men forslaget ble nedstemt i Stortinget.

3. Styrket krav til kompetanse sikrer trygghet og kvalitet

Profesjonalitet i alle ledd av norsk matproduksjon gir forbrukeren garanti for at norsk mat er lik trygg mat. Norges Bondelag ønsker at regjeringen innfører et kompetansekrav for norske bønder. Dette vil være et viktig bidrag for å sikre at norsk matkvalitet fortsetter å være i verdensklasse. Krav til kompetanse bidrar også til å skape en tryggere arbeidshverdag for bonden. Et kompetansekrav vil bidra til bedre omdømme og styrket rekruttering til næringa.

 

For mer informasjon, kontakt:
Brita Skallerud, nestleder i Norges Bondelag: 924 57 780

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere