Skallerud mener at prisen på inngangsbilletten for å eie gårdsbruk i Norge allerede er for høy, og peker på tre prioriterte områder hvor landbruksministeren og næringen sammen må sette inn støtet for å styrke rekrutteringen:

1. Bonden må få bedre og mer forutsigbare rammevilkår

I dag ligger gjennomsnittsinntekten til den norske bonden om lag 200.000 kr under lønnsgjennomsnittet for den norske arbeidstakeren. Skal vi få flere unge inn i yrket må inntektsnivået til bonden opp på nivå med resten av samfunnet. Bonden driver gården ut ifra et generasjonsperspektiv. Det er derfor svært alvorlig at regjeringen truer flere ordninger for å sikre bonden nødvendig forutsigbarhet, herunder priskontroll på landbrukseiendom, bevaring av konsesjonsloven for gårdsbruk og sikker markedsadgang for bonden. Fjerning av priskontroll og endring av konsesjonsloven behandles i disse dager i Stortinget. Norges Bondelag har tidligere også foreslått en startpakke for unge bønder som overtar gårdsbruk for å avdempe risiko og muliggjøre nødvendige investeringer i driften.

2. Velferdsordninger i landbruket på nivå med andre næringer

Bonden må ha velferdsordninger som svangerskapspermisjon og sykepenger som er konkurransedyktig med nivået i andre næringer. Dette må være en prioritert sak i de årlige jordbruksforhandlingene. Det er også viktig at regjeringen beholder tidligpensjonsordningen som legger til rette for at nye krefter kan slippe til på gården. I dag er gjennomsnittsalderen for den norske bonde 54 år. Tidligpensjonsordningen er avgjørende for å få ned snittalderen. I 2014 foreslo regjeringen å fjerne denne ordningen, men forslaget ble nedstemt i Stortinget.

3. Styrket krav til kompetanse sikrer trygghet og kvalitet

Profesjonalitet i alle ledd av norsk matproduksjon gir forbrukeren garanti for at norsk mat er lik trygg mat. Norges Bondelag ønsker at regjeringen innfører et kompetansekrav for norske bønder. Dette vil være et viktig bidrag for å sikre at norsk matkvalitet fortsetter å være i verdensklasse. Krav til kompetanse bidrar også til å skape en tryggere arbeidshverdag for bonden. Et kompetansekrav vil bidra til bedre omdømme og styrket rekruttering til næringa.

 

For mer informasjon, kontakt:
Brita Skallerud, nestleder i Norges Bondelag: 924 57 780