Transport må ta hensyn til tilgangen til nok mat

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Økt matproduksjon krever et transportsystem som i større grad tar hensyn til framtidas tilgang til nok mat.

Illustrasjonsfoto: Oslo Lufthavn ASDet skriver Akerhus Bondelag i et brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. - Det er viktig å ivareta matjorda, også i flyplassnære områder. Alle alternativer for en tredje rullebane er svært problematisk knyttet til støy og båndlegging av store arealressurser, understreker Bondelaget til planene om en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL).

- Flyplassen kan med to rullebaner øke trafikken fra dagens 20 mill passasjerer til 35 mill passasjerer. OSL sine planer om en tredje rullebane innebærer i tillegg at det må bygges terminal og annen infrastruktur. Alle alternativene for en tredje rullebane er svært problematisk knyttet til støy og båndlegging av ytterligere store arealressurser.

- Forslaget vil legge beslag på omlag 5000 daa. Nærmere 70 % av dette er dyrket jord og resten dyrkbar jord. 14 gårdsbruk i full drift vil miste vesentlige deler av arealet eller få betydelige næringsulemper. I tillegg vil det gå med betydelige arealer til reetablering av vegsystemer. En slik nedbygging vil være i strid med regjeringens intensjon om å redusere nedbygging av matjord, heter det i brevet der Akershus Bondelag peker på at bare 3 % av Norges areal er dyrka mark.-  I Akershus utgjør matjorda 15 % av alt areal, og dette arealet står for 20 % av Norges matkornproduksjon. Norge er et av de land i verden som er mest avhengig av matimport. Klimagassutslippene fra transportsektoren står for en firedel av Norges utslipp, og andelen vokser, skriver Bondelaget som ber den rød-grønne Regjeringa rette blikket mot andre, mer miljøvennlige og samfunnsøkonomisk lønnsomme måter pg bedre transportnettet på.

Hjemmesidene til Akershus Bondelag

Bondelagets temasider jordvern

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere