Transport må ta hensyn til tilgangen til nok mat

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Økt matproduksjon krever et transportsystem som i større grad tar hensyn til framtidas tilgang til nok mat.

Illustrasjonsfoto: Oslo Lufthavn ASDet skriver Akerhus Bondelag i et brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. - Det er viktig å ivareta matjorda, også i flyplassnære områder. Alle alternativer for en tredje rullebane er svært problematisk knyttet til støy og båndlegging av store arealressurser, understreker Bondelaget til planene om en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL).

- Flyplassen kan med to rullebaner øke trafikken fra dagens 20 mill passasjerer til 35 mill passasjerer. OSL sine planer om en tredje rullebane innebærer i tillegg at det må bygges terminal og annen infrastruktur. Alle alternativene for en tredje rullebane er svært problematisk knyttet til støy og båndlegging av ytterligere store arealressurser.

- Forslaget vil legge beslag på omlag 5000 daa. Nærmere 70 % av dette er dyrket jord og resten dyrkbar jord. 14 gårdsbruk i full drift vil miste vesentlige deler av arealet eller få betydelige næringsulemper. I tillegg vil det gå med betydelige arealer til reetablering av vegsystemer. En slik nedbygging vil være i strid med regjeringens intensjon om å redusere nedbygging av matjord, heter det i brevet der Akershus Bondelag peker på at bare 3 % av Norges areal er dyrka mark.-  I Akershus utgjør matjorda 15 % av alt areal, og dette arealet står for 20 % av Norges matkornproduksjon. Norge er et av de land i verden som er mest avhengig av matimport. Klimagassutslippene fra transportsektoren står for en firedel av Norges utslipp, og andelen vokser, skriver Bondelaget som ber den rød-grønne Regjeringa rette blikket mot andre, mer miljøvennlige og samfunnsøkonomisk lønnsomme måter pg bedre transportnettet på.

Hjemmesidene til Akershus Bondelag

Bondelagets temasider jordvern

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere