Traktorer foran Statens Hus i Hamar

Av Anne Rustad,
  • Tips en venn om denne siden

Tidlig i morgentimene kom de første traktorene til Statens Hus i Hamar. Der vil et titalls bønder demonstrere utover.

Dette er appellen som fylkesleder Einar Myki holdt:

Kjære kolleger, fylkesmann, landbruksdirektør og andre frammøtte. 

Hedmark Bondelag markerer i dag over hele fylket at årets jordbruksforhandlinger er brutt. I tillegg til aksjonen her på Hamar er det bl.a. arrangement i Elverum, Brumunddal, Kongsvinger, flere plasser i Nord Østerdalen.  

Regjeringa svikter egne ambisjoner om økt norsk matproduksjon

·         Stortinget har nylig vedtatt at matproduksjonen i Norge skal økes i takt med befolkningsveksten – én prosent per år.

·          Vi ønsker å produsere mer mat til forbrukeren. 

Landbruks- og matmeldingas gode mål for næringa er ikke synlige i tilbudet:

·         Landbruksmeldinga slår fast at inntekt er det viktigste virkemidlet for å nå målet om økt matproduksjon.

·         Tilbudet følger ikke opp målet om å videreutvikle inntektspolitikken – tilbudet betyr knapt en videreføring. Med så lite på inntekt sikres ikke rekruttering til yrket og det gir ikke grunnlag for et landbruk over hele landet. 

·         Vi kan ikke se at regjeringa med dette tilbudet satser på å øke norsk matproduksjon.

 Staten tilbød oss bønder økte inntektsmuligheter på 13 000 kroner. Andre grupper kan regne med en inntektsvekst på over 17 000 kroner. I stedet for å tette inntektsgapet, øker forskjellene!

 Økte inntektsmuligheter er avgjørende for å øke matproduksjonen. Det må lønne seg å produsere mat i Norge.

 ·         Staten har i sitt tilbud ikke tatt målet om økt matproduksjon på alvor.

·         Vårt krav var et godt grunnlag for å oppfylle Stortingets mål.

·         Vi kan ikke ta ansvar for en jordbruksavtale som ikke tar Stortingets mål på alvor.

·         Ingen produksjonsformer i landbruket har et inntektsnivå i nærheten av hva andre grupper i samfunnet har.

·         Vi kan ikke godta et tilbud som svekker inntektsutviklingen til bøndene i forhold til resten av samfunnet.

 Årets jordbruksoppgjør handler om inntekt og mye mer

·         Vi ser en faretruende utvikling i norsk landbruk. Mindre areal i produksjon, produksjonen per innbygger går ned og selvforsyningen er under 50 prosent.

·         Ni av ti nordmenn ønsker et jordbruk av samme omfang som i dag.

·         Jordbruksoppgjøret handler derfor om å videreføre et landbruk over hele landet, om produksjon av trygg mat og om nærmere 100.000 arbeidsplasser i landbruk og næringsmiddelindustri.

 Regjeringa har selv lagt forventningene høyt

·         Regjeringa har i hele vinter sagt at jordbruksoppgjøret skal følge opp landbruksmeldinga med offensive tiltak.

·         Det har skapt store forventninger som ikke er innfridd med dette tilbudet.

·         Da kan det ikke overraske at landbruket går til brudd på et så lavt og defensivt tilbud.

 De rødgrønne partiene i Hedmark har spilt inn at:

  • de ønsker en inntektsvekst for bøndene, som kan være med og redusere inntektsforskjellene til andre grupper.
  • De mener at gode inntektsmuligheter er nødvendig for å sikre rekruttering til næringen.
  • Det er svært avgjørende at det legges til rette for investeringer og en fornying av driftsapparatet.
  • Et landbruk med optimisme er med på å spre positive impulser i et fylke som Hedmark, og partiene ser derfor landbruket som en viktig faktor for å nå befolkningsmålet.

 Vi i Hedmark Bondelag er meget glad for den støtten vi har fra politikerne i Hedmark. De ser hvor viktig landbruket er for Hedmark og taler vår sak i mange sammenhenger!

 Regjeringen viser med sitt tilbud at innholdet i landbruksmeldingen er mest tomme ord. 

Stoltenberg & co tar ikke hensyn til folkets vilje og hører ikke på signaler fra egne politikere i Hedmark og andre fylker der landbruket betyr mye

Tilbudet fra Staten vil redusere matproduksjonen i Norge!

Kornproduksjonen vil fortsette å synke, underdekningen av storfekjøtt vil øke og snart vil det også bli underskudd på melk. Statens tilbud vil ikke redusere faren for at halvparten av melkeprodusentene på Hedmarken slutter de neste 5 åra.

Norges Bondelag sier nei til rammebetingelser som:

-          Øker gapet til andre grupper

-          Vil redusere norsk matproduksjon

-          Gir et svært dårlig grunnlag for nødvendig rekruttering

-          Ikke gir mulighet for nødvendige investeringer for framtida

-          Ikke legger til rette for en sterk norsk næringsmiddelindustri

Gi oss mulighet til å øke produksjonen av norsk mat!

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere