Det skriver Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG i et felles innspill til Justiskomiteen på Stortinget som nå behandler regjeringens forslag til midlertidig lov - forlengelse av tomtefesteavtaler (Prop. 148L(2011-2012)).

Dom utløste midlertidig lov

Det var dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i juni som utløste forslaget om en ny, midlertidig lov. Menneskerettighetsdomstolen fant at tomtefesters rett til å forlenge en tidsavgrenset festeavtale på samme vilkår som før og uten tidsavgrensning, er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Årsaken er at denne retten ikke er rettferdig balansert med hensynet til bortfester.

Anken fra Regjeringen i Norge ble avvist fra behandling i EMDs storkammer.

Norge må endre tomtefesteloven

-Norge må etter dette endre loven på de punkter den er folkerettsstridig, understreker de tre organisasjonene i brevet til Justiskomiteen på Stortinget. - En fortsatt folkerettsstridig praksis vil kunne gjøre staten Norge erstatningsansvarlig overfor de grunneiere som lider tap på grunn av dette, heter det.

Ingen lov bedre en lov på gale premisser

Bondelaget, Skogeierforbundet og NORSKOG mener det umiddelbart bør igangsettes et arbeid med endring i tomtefesteloven. - Det er bedre å være uten, enn med en midlertidig lov med den utforming som Justisdepartementet har foreslått, mener organisasjonene.

Reforhandlinger etter at midlertidig lov har gått ut på dato

-Festeavtaler som forlenges i den midlertidige lovens virketid vil få vilkår som å er kjent folkerettsstridig. Dersom man vil ha en midlertidig lov, er det derfor særlig uheldig at loven er uklar når det gjelder spørsmålet om disse vilkårene vil kunne reforhandles etter at den midlertidige loven har opphørt og tomtefesteloven er endret i tråd med folkerettens regler, skriver organisasjonene og understreker at - det bør fremgå tydelig at vilkår som er satt i den midlertidige lovens funksjonstid, kan kreves reforhandlet når endelig lov har trådt i kraft.

I tråd med folkerettslige prinsipper

-Forlengelse av festeavtaler må skje i tråd med de prinsipper som er knesatt ved EMDs avgjørelse, også fram til endelig lov er vedtatt. Ro mellom festere og bortfestere mens arbeidet med den endelig eloven pågår kan best oppnås dersom man på en betryggende måte forebygger rettstap hos både fester og bortfester, mener organsisasjonene som også fremmer endringer til lovteksten i den midlertidige tomtefesteloven.

Arbeidsgruppe for endring av tomtefesteloven

Samtidig foreslår Bondelaget, Skogeierforbundet og NORSKOG at det blir opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra både fester- og bortfestersiden, og som har som mandag å fremme forslag til endring av de regler EMD har kritisert.