Tollvernet forvitrar

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

I 2010 var verdien av importerte landbruksvarer til Noreg 35 mia kroner, i år 2000 18 mia kroner.

EU eksporterer landbruksvarer for stadig større summer til Norge.- Importerte varer tek marknadsveksten. Råvareproduksjon i primærleddet stagnerar, samstundes som avsetjing av norske råvarer og tilverka produkt frå norsk matindustri i stadig sterkare grad blir utfordra i heimemarknaden, skriv Torbjørn Tufte i Landbrukets Utredningskontor i rapporten "Tollvernet forvitrar".

Noreg har formelt valt å gi om lag to tredjedelar av verdas land reelt betre tollvilkår og marknadstilgang på landbruksvarer enn det Noreg er forplikta til å handheve gjennom WTO-avtala. Viktigast for landbruket er likevel dei omfattande tollpreferansane EU har fått framforhandla i samband med EØS, skriv Tufte.

Noreg har gjeve EU innrømmingar, under artikkel 19 og protokoll 3 i EØS-avtala. Det har ført til sterk importvekst og stor ubalanse i samhandelen på landbruksvarer i favør av EU. Importen frå EU i 2010 utgjorde 23,6 milliardar kroner. Den norske eksportverdien til EU var 3,1 milliardar kroner. Særskilt fører imporveksten innanfor varer regulert i protokoll 3 i EØS-avtalen som gjeld industrielt tilverka produkt med rett til råvarepriskompensasjon til industrien, til redusert avsetjingspotensial for varer produsert på orske ressursar.

Tufte viser til utviklingen i mjølkeproduksjon de siste ti åra der den samla norske mjøleproduksjonen har hatt ein reduksjon i volum på tre (3) prosent, samstundes som befolkningsveksten var på 9,5 prosent. I denne perioden har importvolumet av meieriprodukt auka frå om lah 6.000 tonn til knappe 23.000 tonn. Tilsvarande er veksten i importvolumet av brød og bakervarer fem (5) prosent årleg.

I tillegg vert det innført store matvarevolum til den norske marknaden gjennom grensehandelen. Den samla norske grensehandelen frå Sverige utgjorde om lag 10,5 milliardar kroner i 2010, og matvarar utgjer ein stor del av grensehandelen. På kjøtvarer vert det innført eit volum som tilsvarar 15-20 prosent av den samla norske kjøtproduksjonen. På meierivarer tilsvarar volumet over tre (3) prosent av den norske mjølkeproduksjonen.

Kilde: Tollvernet forvitrar - Norsk landbruksvarehandel i lys av EØS og tredjeland, Landbrukets Utredningskontor

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere