Tollendring bidrar til et landbruk over hele landet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Forslaget til endringer i tolllvernet bidrar til å sikre et landbruk over hele landet

Det understreket Norges Bondelag under en høring om forslaget til Statsbudsjett i Finanskomiteen. I tillegg til å bidra til å sikre et landbruk over hele landet, bidrar forslaget også til å beholde dagens produksjonsvolumer og legge til rette for økt matproduksjon i tråd med målsettingene i landbruks- og matmeldinga, mener Bondelaget.

Forutsetning for matindustri og verdiskaping

I et brevFinanskomiteen fikk i forbindelse med høringen, understreker Bondelaget samtidig at tollvernet er en forutsetning for å opprettholde matindustri og annen verdiskaping i fastlands-Norge. - Landbruket inkludert den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien sysselsetter 90.000 personer og har samlet en produksjonsverdi på 120 milliarder kroner, minner Bondelaget om.

Forslag om fondsordning

 Bondelaget la også fram et forslag om etablering av en fondsordning etter modell fra skogfondordningen. - Landbruket har betydelige utfordringer knyttet til investeringer i jord og bygninger for å fornye driftsopplegget og imøtekomme miljøkrav, understreker Bondelaget i brevet til komiteen. - Samtidig er kostnadsveksten svært høy, ikke minst grunnet presset fra oljeindustrien og boligsektoren. Investeringer i miljøtiltak kjennetegnes ved at de i liten grad vil øke inntjeningen og bedre driftsresultatet. Det er derfor viktig at en har mulighet til å sette inn virkemiddel som bidrar til å redusere den økonomiske belastningen ved investeringen, heter det.

Et målrettet virkemiddel

- For å bidra til å nå målene om økt matproduksjon, kan innføring av et bio-/jordfond etter mønster av skogfondet være et målrettet og treffsikkert virkemiddel, mener Bondelaget.

Skatteendring motiverer til nedlegging

Endringene ved innføringen av skattereformen i 2006 medførte blant annet at realisasjonsgevinster ved salg av fast eiendom nå går inn i beregningen av personinntekt dersom arealet som realiseres er en del av en eiendom i aktiv drift. -Dette har fått store negative konsekvenser for mange, peker Bondelaget på. - Regelen er med på å motivere aktive bønder til å avslutte næringsvirksomheten.

I møtet med Finanskomiteen ba Bondelaget komiteen medvirke til å reglene blir endret, slik at skattesystemet motiverer til investering framfor nedlegging.

Bondelagets høringsbrev

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere