Tollendring bidrar til et landbruk over hele landet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Forslaget til endringer i tolllvernet bidrar til å sikre et landbruk over hele landet

Det understreket Norges Bondelag under en høring om forslaget til Statsbudsjett i Finanskomiteen. I tillegg til å bidra til å sikre et landbruk over hele landet, bidrar forslaget også til å beholde dagens produksjonsvolumer og legge til rette for økt matproduksjon i tråd med målsettingene i landbruks- og matmeldinga, mener Bondelaget.

Forutsetning for matindustri og verdiskaping

I et brevFinanskomiteen fikk i forbindelse med høringen, understreker Bondelaget samtidig at tollvernet er en forutsetning for å opprettholde matindustri og annen verdiskaping i fastlands-Norge. - Landbruket inkludert den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien sysselsetter 90.000 personer og har samlet en produksjonsverdi på 120 milliarder kroner, minner Bondelaget om.

Forslag om fondsordning

 Bondelaget la også fram et forslag om etablering av en fondsordning etter modell fra skogfondordningen. - Landbruket har betydelige utfordringer knyttet til investeringer i jord og bygninger for å fornye driftsopplegget og imøtekomme miljøkrav, understreker Bondelaget i brevet til komiteen. - Samtidig er kostnadsveksten svært høy, ikke minst grunnet presset fra oljeindustrien og boligsektoren. Investeringer i miljøtiltak kjennetegnes ved at de i liten grad vil øke inntjeningen og bedre driftsresultatet. Det er derfor viktig at en har mulighet til å sette inn virkemiddel som bidrar til å redusere den økonomiske belastningen ved investeringen, heter det.

Et målrettet virkemiddel

- For å bidra til å nå målene om økt matproduksjon, kan innføring av et bio-/jordfond etter mønster av skogfondet være et målrettet og treffsikkert virkemiddel, mener Bondelaget.

Skatteendring motiverer til nedlegging

Endringene ved innføringen av skattereformen i 2006 medførte blant annet at realisasjonsgevinster ved salg av fast eiendom nå går inn i beregningen av personinntekt dersom arealet som realiseres er en del av en eiendom i aktiv drift. -Dette har fått store negative konsekvenser for mange, peker Bondelaget på. - Regelen er med på å motivere aktive bønder til å avslutte næringsvirksomheten.

I møtet med Finanskomiteen ba Bondelaget komiteen medvirke til å reglene blir endret, slik at skattesystemet motiverer til investering framfor nedlegging.

Bondelagets høringsbrev

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere