Det understreket Norges Bondelag under en høring om forslaget til Statsbudsjett i Finanskomiteen. I tillegg til å bidra til å sikre et landbruk over hele landet, bidrar forslaget også til å beholde dagens produksjonsvolumer og legge til rette for økt matproduksjon i tråd med målsettingene i landbruks- og matmeldinga, mener Bondelaget.

Forutsetning for matindustri og verdiskaping

I et brev Finanskomiteen fikk i forbindelse med høringen, understreker Bondelaget samtidig at tollvernet er en forutsetning for å opprettholde matindustri og annen verdiskaping i fastlands-Norge. - Landbruket inkludert den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien sysselsetter 90.000 personer og har samlet en produksjonsverdi på 120 milliarder kroner, minner Bondelaget om.

Forslag om fondsordning

 Bondelaget la også fram et forslag om etablering av en fondsordning etter modell fra skogfondordningen. - Landbruket har betydelige utfordringer knyttet til investeringer i jord og bygninger for å fornye driftsopplegget og imøtekomme miljøkrav, understreker Bondelaget i brevet til komiteen. - Samtidig er kostnadsveksten svært høy, ikke minst grunnet presset fra oljeindustrien og boligsektoren. Investeringer i miljøtiltak kjennetegnes ved at de i liten grad vil øke inntjeningen og bedre driftsresultatet. Det er derfor viktig at en har mulighet til å sette inn virkemiddel som bidrar til å redusere den økonomiske belastningen ved investeringen, heter det.

Et målrettet virkemiddel

- For å bidra til å nå målene om økt matproduksjon, kan innføring av et bio-/jordfond etter mønster av skogfondet være et målrettet og treffsikkert virkemiddel, mener Bondelaget.

Skatteendring motiverer til nedlegging

Endringene ved innføringen av skattereformen i 2006 medførte blant annet at realisasjonsgevinster ved salg av fast eiendom nå går inn i beregningen av personinntekt dersom arealet som realiseres er en del av en eiendom i aktiv drift. -Dette har fått store negative konsekvenser for mange, peker Bondelaget på. - Regelen er med på å motivere aktive bønder til å avslutte næringsvirksomheten.

I møtet med Finanskomiteen ba Bondelaget komiteen medvirke til å reglene blir endret, slik at skattesystemet motiverer til investering framfor nedlegging.

Bondelagets høringsbrev

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke