Tok opp rovdyrproblem med departementet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bondeorganisasjonane bad i eit møte med regjeringa om fleire tidlege uttak av blant anna jerv.

Lars Petter Bartnes og leiarane i dei andre bondeorganisasjonane møter i dag statssekretæren i Klima- og miljødepartementet for å setje fokus på jerveproblemet. Norges Bondelag møtte i dag statssekretæren i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, i lag med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit. Formålet med møtet var å diskutere problemet med rovdyr.

- Rovdyrtapa kunne vore merkbart lågare dersom styremaktene hadde sørga for ekstraordinære uttak av jerv,bjørn og streifulv før beitesesongen, seier leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.
- Det ville kunne spart 2000 sau, og det ville redusert ertatningskostnadane til departementet. Det ville også spart saueeigarar for store psykiske belastningar, seier han.

Det er dokumentert heile 63 ynglingar av jerv i år, mens bestandsmålet i rovdyrforliket er 39. Trass i at den sitjande regjeringa har sørga for ei betring i uttaket av rovvilt før beitesesongen, meiner bondeorganisasjonane at det er mykje som står att før tapa i beitenæringa skal bli så låge som moglege innafor det vedtatte rovviltforliket.

- Vi bad statssekretæren om at regjeringa skal ta ut så mange rovdyr som mogleg før neste års beitesesong, innafor ramma av rovviltforliket, seier Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag.

Elles var evaluering av rovviltforliket, midlar til forbyggande- og konfliktdempande tiltak og ordføraroppropet frå 28 ordførarar om at Riksrevisjonen skal evaluere rovviltforliket, tema som vart tatt opp i møtet.

Statssekretæren lovte at næringa skal bli høyrd i evalueringa av rovviltforliket, og han understreka også at målet er å halde seg på bestandsmåla for rovdyr, verken over eller under.  

Statssekretær i KLD, Lars A. Lunde og Ulf Skårholen i Løten og Vang beitelag på befaring i september i fjor.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere