Ferske tall fra Landbruksdirektoratet viser at antall aktive gårdsbruk fortsetter å gå ned. I 2017 ble det lagt ned i overkant av to gårdsbruk hver eneste dag og antallet er bruk i drift er for første gang under 40.000. - Det er uheldig fordi færre gårdsbruk innebærer at verdifulle jordbruksarealer går ut av drift. Når et gårdsbruk legges ned, blir oftest de beste arealene drevet videre av nabobruka, mens øvrige arealer inkludert beiteområder blir liggende brakk, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag, og presiserer at dette ikke er i tråd med Stortingets mål om styrket bruk av norske ressurser i matproduksjon.

De to siste åra har det vært vanskelige forhold i grasproduksjon. I fjor var situasjonen krevende i vest, mens tørken har redusert grasproduksjon særlig på Sørlandet og Østlandet sist sommer. En naturlig konsekvens av dette er at grasarealene øker for å kompensere for lavere avling. Vi ser oppgangen i fulldyrka grasarealer er større enn tidligere. Antakelig vil vi se en forsterkning av dette neste år, siden husdyrbøndene vil sikre seg grovfôr etter tørkesommeren 2018.

- Tørkesommeren og klimaendringer viser at det er klokt å ha landbruk over hele landet. Når avlingene slår feil i et område, så vil andre områder med bedre forhold sikre stabilitet i matforsyningen. Dette er avgjørende for Norges matvaresikkerhet, sier Per Skorge.