Resultat for ulike produsenter
Melk, storfekjøtt, sau, frukt og bær hadde en god økning i jordbruksinntekta fra 2020 til 2021.

Korn og geitemelk har nedgang i jordbruksinntekta.

God markedsbalanse for svin ga høyere pris, derfor får også de en økning.

Resultatet av driftsgranskingen i jord- og skogbruk viser at jordbruksinntekten økte med kr 75 300 per årsverk fra 2020 til 2021, målt som vederlag til arbeid og egenkapital ekskl. virkning av jordbruksfradraget. Dette tilsvarer en økning fra kr 327 800 per årsverk til kr 403 100 per årsverk, en litt større økning enn Budsjettnemdas tall. Hovedårsaken til at inntektene økte var større etterspørsel grunnet stengte grenser, bedre markedsbalanse som har ført til høyere priser, samt gode avlinger for frukt og bær.

Jordbruksinntektene økte i 2021, og det er bra. Likevel ligger bondens inntekt langt under lønnsmottaker. Dette understreker behovet for å raskt få på plass en opptrappingsplan for bondens inntekt, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Jordbruksinntektene økte i 2021, og det er bra. Likevel ligger bondens inntekt langt under lønnsmottaker. Dette understreker behovet for å raskt få på plass en opptrappingsplan for bondens inntekt.

Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag

Økte kostnader

– Mot slutten av 2021 så vi en kraftig økning både i de faste og de variable kostnadene til bonden. Dette har tiltatt kraftig i 2022, noe som har gjort at mange har utfordringer med likviditeten i dag.

Kostnadene økte i gjennomsnitt med 7,5 % i 2021. De variable kostnadene gikk i snitt opp 7 %, med stor variasjon mellom ulike kostnadsposter. Kostnadene til kraftfôr som utgjør den største posten av de variable kostnadene, økte med 5 %. De faste kostnadene gikk i snitt opp 8 %, også her med stor variasjon. Det som økte mest i pris var elektrisk kraft med 57 % og drivstoff med 17 %.

Her kan du lese pressemelding fra NIBIO.

Hva er driftsgranskingene?

Driftsgranskingene i jord- og skogbruk er en regnskapsgransking som viser resultat og økonomisk utvikling på norske gårdsbruk, og er en del av den offisielle statistikken i Norge. I 2021 omfatter granskingen tall fra 916 bruk. Disse er valgt ut slik at de representerer ulike landsdeler, størrelser og driftsformer.