Tilrår lov om god handelsskikk

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Daglegvarelovutvalet tilrår einstemmig innføring av lov om god handelsskikk og uavhengig tilsyn. Bondelaget er nøgd med at nok eit utval konkluderer med behovet for lov.

- Vi er godt nøgde med at eit einstemmig ekspertutval foreslår ei lov om god handelsskikk og oppretting av eit uavhengig Handelstilsyn. Vi vil studere lovutkastet grundig. Men fyrsteinntrykket er at dette er eit solid og godt forslag som vil kunne gi ei meir velfungerande verdikjede, noko som også er viktig for oss bønder, seier leiar Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

- Behov for å regulere bransjen
Daglegvarelovutvalet har arbeidd eit halvt år med mandat å utgreie korleis prinsippet om god handelsskikk i daglegvarebransjen og omsynet til forbrukarane best kan ivaretakast i lovgjevinga. Leiar har vore professor Erling Hjelmeng, og med seg i utvalet har han tung ekspertise innan juss og økonomi. Ekspertutvalet vart nedsett etter at Matkjedeutvalet konkluderte med at verdikjeda for mat ikkje fungerer optimalt, og at det var tilrådeleg med ei eiga lov for å regulere bransjen.

Det nye utvalet stadfester no altså dette behovet, og vil ha eit uavhengig tilsyn for å overvake lova. Ekspertutvalet peiker på fleire former for åtferd som bidreg til ineffektive løysingar i forholdet mellom kjeder og leverandørar, som til dømes tilbakehalding av informasjon og uforutsigbar avslutnining eller endring av produkteksponering (såkalla delisting).

- Regjeringa må følgje opp raskt
Enkelte kritikarar har meint at det er unødvendig med ei ny lov for å regulere verdikjeden for mat, men Daglegvarelovutvalet meiner dagens lovverk ikkje dekker området godt nok. Utvalet konkluderer mellom anna med at dagens lovverk er for fragmentarisk og ikkje er eigna for det ”oppdragande” formålet som utvalet meiner bransjen har behov for. Dei etterlyser solide handhevingsorgan med heilskaplege perspektiv og ein klarare definisjon av spesifikke normer.

Forslag i form av ei offentleg utgreiing (NOU 2013:6) vart overrekt dei tre statsrådane i Landbruks- og matdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet.

- Det er viktig at Regjeringa no raskt følgjer opp arbeidet og sender utkastet på høyring, seier Nils T. Bjørke.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere