Tilrår lov om god handelsskikk

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Daglegvarelovutvalet tilrår einstemmig innføring av lov om god handelsskikk og uavhengig tilsyn. Bondelaget er nøgd med at nok eit utval konkluderer med behovet for lov.

- Vi er godt nøgde med at eit einstemmig ekspertutval foreslår ei lov om god handelsskikk og oppretting av eit uavhengig Handelstilsyn. Vi vil studere lovutkastet grundig. Men fyrsteinntrykket er at dette er eit solid og godt forslag som vil kunne gi ei meir velfungerande verdikjede, noko som også er viktig for oss bønder, seier leiar Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

- Behov for å regulere bransjen
Daglegvarelovutvalet har arbeidd eit halvt år med mandat å utgreie korleis prinsippet om god handelsskikk i daglegvarebransjen og omsynet til forbrukarane best kan ivaretakast i lovgjevinga. Leiar har vore professor Erling Hjelmeng, og med seg i utvalet har han tung ekspertise innan juss og økonomi. Ekspertutvalet vart nedsett etter at Matkjedeutvalet konkluderte med at verdikjeda for mat ikkje fungerer optimalt, og at det var tilrådeleg med ei eiga lov for å regulere bransjen.

Det nye utvalet stadfester no altså dette behovet, og vil ha eit uavhengig tilsyn for å overvake lova. Ekspertutvalet peiker på fleire former for åtferd som bidreg til ineffektive løysingar i forholdet mellom kjeder og leverandørar, som til dømes tilbakehalding av informasjon og uforutsigbar avslutnining eller endring av produkteksponering (såkalla delisting).

- Regjeringa må følgje opp raskt
Enkelte kritikarar har meint at det er unødvendig med ei ny lov for å regulere verdikjeden for mat, men Daglegvarelovutvalet meiner dagens lovverk ikkje dekker området godt nok. Utvalet konkluderer mellom anna med at dagens lovverk er for fragmentarisk og ikkje er eigna for det ”oppdragande” formålet som utvalet meiner bransjen har behov for. Dei etterlyser solide handhevingsorgan med heilskaplege perspektiv og ein klarare definisjon av spesifikke normer.

Forslag i form av ei offentleg utgreiing (NOU 2013:6) vart overrekt dei tre statsrådane i Landbruks- og matdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet.

- Det er viktig at Regjeringa no raskt følgjer opp arbeidet og sender utkastet på høyring, seier Nils T. Bjørke.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere