Det mener Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Skogeierforbund og føler opp en henvendelse fra Målselv Skogeierlag.

Øvinger i øvingsfelt

Det er kjent av Forsvaret har store øvingsfelt i Troms. En forutsetning for opprettelsen av disse, var at øvelser med under 2000 soldater skulle foregå inne i øvingsfeltene, og at det meste av militærtrafikken skulle bort fra offentlig veger.

Små øvelser - store områder

Målselv Skogeierlag gir på sin side uttrykk for at det er like mye militærtrafikk på de offentlige vegene, og at det øves unødvendig på privat grunn. - Forsvaret rekvirerer grunn i flere kommuner for å gjennomføre mindre øvelser med noen hundre deltakere og kontraktsområdene på privat grunn benyttes videre, heter det i henvendelsen fra Målselv Skogeierlag som og mener at Forsvarets personell bevisst bryter sitt eget miljødirektiv.

Bondelaget, Småbrukarlaget og Skogeierforbundet ber om Forsvarets vurdering av de spørsmålene Målselv Skogeierlag reiser.