For en drøy måned siden la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020, i dag kom det første alternative budsjettet fra opposisjonen. I sitt budsjettforslag foreslår Arbeiderpartiet blant annet å etablere en fondsordning for klimainvesteringer i norsk landbruk.

- Dette er veldig positivt fra Arbeiderpartiet, og de viser med dette at de tar klimajobben i landbruket på alvor, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård.

Stimulerer til klimainvesteringer i landbruket

En klimafondsordning i landbruket fungerer slik at bonden gis skattefordel når avsatte midler i fondet brukes til definerte klimainvesteringer. Dermed vil ordningen stimulere til både klimagassreduksjon og klimatilpasning i landbruket . Senest i 2017 ba et flertall på Stortinget regjeringa om å legge frem en modell for en slik fondsordning. Regjeringa har så langt ikke levert på Stortingets bestilling.

- Store deler av klimainnsatsen i jordbruket dreier seg om langsiktige investeringer. Derfor treffer en klimafondsordning som virkemiddel svært godt, da den gir bonden insentiv til å spare opp eget til å foreta klimainvesteringer, sier Hjørnegård

I tillegg til klimafond vil Arbeiderpartiet bruke 30 millioner kroner mer enn regjeringen på produksjon av biogass fra husdyrgjødsel. De setter av penger til å etablere beredskapslagre for såkorn og matkorn og de styrker Mattilsynet med 20 millioner kroner.