Tapstallene viser ikke hele bildet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Statistikken over rovdyrtap skjuler det faktum at stadig færre sauer sendes på beite.

- Det er positivt at færre sauer blir tatt av rovdyr totalt i hele Norge. Men tallene viser også at enkeltbønder har større tap enn noen gang før. Samtidig vet vi at det i enkelte deler av landet er stadig færre sauer og lam som sendes på beite på grunn av rovdyrfare, sier rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag, Einar Frogner.

- Slik skjuler statistikken det faktum at rovdyra er i ferd med å ta over flere områder fra beitedyra. Presset på beitenæringa er fortsatt mye større enn det som er vedtatt politisk gjennom rovviltforliket, understreker han

Store regionale forskjeller

Tall fra Miljødirektoratet viser at antallet sau som ble erstatta etter rovdyrtap i 2015 har gått ned med 14 prosent siden 2014. Det er en nedgang på 44 prosent siden 2007. Det var 1438 sauebruk som søkte om erstatning etter fjorårets sesong.

Det er store regionale forskjeller. Et eksempel er Nord-Trøndelag som hadde økning i tapene av både sau og lam i fjor sommer. Dette skyldes i hovedsak større aktivitet fra bjørn sammenlignet med fjoråret. Det var også store tap i enkelte beiteområder i Sør-Norge som skyldes ulv som vandra inn fra Sverige.

- Det tallene ikke sier noe om er at innenfor ulvesona er i praksis beitebruken i utmarka utradert. Beitebruken går også ned i flere beiteprioriterte områder, og særlig i områder med massive tap til jerv og bjørn over flere år, sier Frogner.

- Må ikke bli en hvilepute

- I beiteprioritert område i Stange kommune i Hedmark går nå halvparten av sauene kun på innmarksbeite for å unngå tap til ulv. Eidsvoll ligger også i beiteprioritert område, men er en av kommunene i Akershus med størst rovdyrtap. Dette skjer altså i et område der norske politikere har bestemt at vi skal prioritere beitedyr, og da er det noe galt med rovdyrpolitikken.

I 2015 var det også sein snøsmelting som førte til seint beiteslipp og mange så seg nødt til å hente dyra inn igjen nedkorta beiteperiode for sauen. 2015 var også et smågnagerår og erfaring tilsier at jerven da tar mindre sau enn vanlig. Frogner håper at disse faktorene som bidrar til lavere tap, ikke blir en hvilepute for forvaltninga. 

Ros for ekstraordinære tiltak

- Jervebestanden må redusere til bestandsmålet og hannbjørner og streifulv må tas ut før beitesesongen, dersom man skal greie å redusere tapstallene enda mer, sier Einar Frogner, som samtidig ønsker å gi ros til regjeringa for de tiltakene som ble gjennomført i fjor.

- Denne regjeringa har i større grad enn den forrige har iverksatt ekstraordinære uttak av bjørn, ulv og jerv før beitesesongen. Vi ser for eksempel at uttaket av sju jerv i Sogn og Fjordane  har resultert i en betydelig nedgang av rovdyrtapene her. Uttak av rovdyr før beitesesongen er viktig, og det skal regjeringa ha ros for, sier Einar Frogner.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere