Svekker bondens investeringsevne

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Flere av forslagene i regjeringas foreslåtte skattereform vil svekke norske bønders investeringsevne, mener generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Generalsekretær Per Skorge under dagens høring i Finanskomiteen.

Norges Bondelag deltar i dag i høring om stortingsmeldinga Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst i Finanskomiteen i Stortinget. Flere av dagens særskilte skatteordninger for landbruket er foreslått fjerna. Det er noe som opptar Norges Bondelag.

- Regjeringa følger dessverre ikke opp lovnaden fra sin egen regjeringsplattform om at de ønsker å bruke ”målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomi”. I stedet svekker de bondens evne til å gjøre langsiktige investeringer, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Må betale dyrt for nye fjøs

Det er spesielt alvorlig for norske bønder at regjeringa foreslår å senke avskrivingssatsen på husdyrbygg.
- Dette er ei skatteendring som vil ramme hardt for dem som har bygd nye og store fjøs, og som vil gjøre det vanskelig for dem som ønsker å investere framover. Husdyrbygg har større slitasje og kortere levetid enn andre næringsbygg, både på grunn av støv og fukt. Det må gjenspeiles i avskrivingsreglene, mener Per Skorge, og viser til et eksempel:
- En bonde som har investert 5 millioner kroner i ny driftsbygning, vil første året få redusert sine avskrivninger med 100.000 kroner. Det medfører en økt skatt på 40.000 kroner.

Frykter nedlegging

Regjeringa foreslår også å avvikle skattefritaket for investeringer i det distriktspolitiske virkeområdet finansiert med investeringsvirkemidler i landbruket, de såkalte BU-midlene.
- Dette forslaget vil også svekke den enkelte bondens investeringsevne i ei tid der det er et stort behov for investeringer i bygninger og driftsapparat i jordbruket. Blant annet har vi et krav om omlegging til løsdrift i melke- og storfekjøttproduksjon innen 2024. Jeg frykter at flere velger å legge ned i stedet for å investere, dersom regjeringa får gjennomslag for sine skattereformer, sier Per Skorge.

Tenk på fastlandsøkonomien!

I skattemeldinga gjøres det  et poeng ut av at det er store forskjeller i skattenivå mellom enkeltpersonforetak som drive primærnæring og annen næring. Dette skyldes blant annet jordbruksfradraget og noen andre særskilte skatteordninger for jordbruket.

- De skattepolitiske virkemidlene er et godt redskap i landbrukspolitikken. Det ser det ut til at regjeringa har glemt. Det er også alvorlig at regjeringa svekker investeringsmulighetene i matproduksjonen i ei tid der økte investeringer i fastlandsøkonomien er avgjørende for å møte den reduserte aktiviteten i oljesektoren, avslutter Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere