Svarthalespove ikke lenger prioritert art

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Godt nytt for bønder på Jæren.

- Dette er godt nytt for bønder som produserer gras som går til produksjon av melk og kjøtt, spesielt på Jæren, sier næringspolitisk sjef i Norges Bondelag, Arild Bustnes.

Hekker på produktivt grasareal

Svarthalespove ble utpekt som prioritert art ved forskrift 20. mai 2011.
Bakgrunnen var at arten er klassifisert som sterkt truet på Norsk rødliste 2010, og at dette virkemiddelet ble vurdert å være det mest hensiktsmessige for å ivareta arten.
 
Svarthalespovens sørnorske underart hekker nesten bare på produktive grasareal på Jæren, og forskriften kommer dermed i strid med grunneiernes interesser.
Selv om grunneiere som har ønsket det har fått dispensasjon fra slåtteforbudet, har situasjonen blitt oppfattet som lite forutsigbar og konfliktnivået har vært høyt.
 
Dette er bakgrunnen for departementets forslag om avprioritering av svarthalespove.

Andre virkemidler

- Vi mener miljøvernmyndighetene vil oppnå et bedre resultat for arten dersom de inngår frivillige avtaler med grunneierne, sier Arild Bustnes.

 Det er en forutsetning for avprioriteringen at det kommer på plass andre virkemidler som kan ta vare på arten.
Aktuelle virkemidler kan være tilskudd og andre virkemidler enn de som hører inn under miljøforvaltningen.
 
Høringsfristen for forskriftsendringen er satt til 9.februar 2015.
 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere